HKUB10111U Kunsthistorie: Kunsthistorie 1800-1960 - tilvalg

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Art History 1800-1960

Uddannelse

Kunsthistorie

Kursusindhold

Kurset består af et hovedforløb centreret omkring kunst, arkitektur, design samt andre visuelle udtryksformer fra 1800 til 1960. Målet med kurset er at give en indføring i hovedstrømninger og værker i perioden og træne analytiske færdigheder i forhold til metodiske og teoretiske spørgsmål om kunst og kunstnerisk praksis set i et historisk perspektiv.
I hovedforløbet bliver fokus lagt på den europæiske kunsthistorie og modernitetshistorie fra romantikken til den tidlige avantgarde og efterkrigstidens overgang til samtidskunstens epoke. Globale perspektiver repræsenteres ved fokus på modernitet og avantgarde i Japan, såvel som de transkulturelle udvekslinger mellem vestlig og japansk billedkunst. En lektion vil også omhandle den russiske avantgarde i kunst og design. Kurset inddrager den nyeste forskning og giver indsigt i, hvordan kunsthistorien er blevet skrevet og er til forhandling i dag.

Den studerende vil i løbet af kurset opnå færdigheder i bestemmelsen af moderne billedkunst, arkitektur og design, herunder opbygningen af kendskab til forskellige perioder, ismer og genre såsom f.eks. romantik, realisme, symbolisme, kubisme, dadaisme, surrealisme og efterkrigstidens nye abstrakte kunstretninger. Kurset er i hovedtræk baseret på læsninger af centrale kunsthistoriske, arkitektur- og designteoretiske fremstillinger, såvel klassiske som nye. Forløbet slår desuden ned på tre arkitektoniske hovedtemaer, som alle blev etableret i midten af 1800-tallet, og som i høj grad blev til i vekselvirkning med kunsthistorien: Stil, tektonik og rum. Desuden lægges der vægt på design- og bygningskunstens forandring i moderniteten, hvor udfordringer af ideologisk, teknologisk, industriel og æstetisk art meldte sig med stigende intensitet. I kurset vil der indgå ekskursioner til museer samt enkelte gæsteforelæsninger.

Kurset er baseret på et kompendium samt tekster i Absalon

Den primærlitteratur som der undervises ud fra i de enkelte lektioner fremgår af kursusplanen.
Af sekundærlitteratur anbefales:
Facos, Michelle: An Introduction to Nineteenth-Century Art. Routledge, New York 2011

Om kunsten efter 1900: Foster, Hal m.fl. (red.):

Art Since 1900: Modernism, Antimodernism,

Postmodernism.Thames and Hudson, London & New York, 2004.

Om kunsthistorien i Danmark: Hornung, Peter Michael (red):

Ny Dansk Kunsthistorie (bind 3-9) Palle Fogtdal, København 1995.

Til arkitektur og designdelen anbefales desuden: Colquhoun, Alan. Modern Architecture (Oxford: Oxford University Press, 2002).Conrads, Ulrich (Ed.). Programs and Manifestoes on 20th-Century Architecture (Cambridge, MA: The MIT Press, 1997) samt

Lyhne, Vagn og Kristian Berg Nielsen. Tankebygninger: Arkitektur og kunsthåndværk 1851-1914 (Aarhus: Klim, 1994).
Christopher S. Wood: A History of Art History (Princeton University Press, 2019 – tilgængelig som e-bog igennem KB).

Forelæsninger, ekskursioner, opgaver og skriveøvelser, såvel individuelt som i grupper.
Kurset er hovedsageligt struktureret kronologisk, mens temaer går på tværs af udviklingen af arkitektur, billedkunst og design.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 279
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet