HKUB00341U Kunsthistorie: Kunsthistorie 1400-1800

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

History of Art 1400-1800

Kursusindhold

Kurset opbygger din grundlæggende forståelse af billedkunst, skulptur og arkitektur fra 1400 til 1800, med fokus på den vestlige kunsthistorie, men med globale udblik.

Kurset er værkcentreret, ofte i forhold til allerede kanoniserede kunstnere og deres produktion. Kurset skærper din evne til at analysere både ned i detaljen og generelt i forhold til historiske, stilistiske, ikonografiske, semiotiske, kritiske, feministiske og dekoloniale indfaldsvinkler. Kurset er delvist samtænkt med ”Teori og Metode”, idet de forskellige, metodiske greb her ses udfoldet i relation til værker og perioder. Der reflekteres kritisk og løbende over periodebegreberne Renaissance, Manierisme, Barok, Rococo og Nyklassicisme. Kurset rummer en væsentlig kunsthistoriografisk dimension gennem læsning af ældre primærkilder og et udvalg af den væsentligste, kunsthistoriske litteratur om stilperioderne.

Kursets struktur

Kurset består af forelæsninger, øvelser i timerne og studenteroplæg. På grund af Coronasituationen er mulighederne for museumsbesøg og udlandsrejser meget begrænsede. Måske kan vi være nødt til at afholde dele af kurset over Zoom.

Den grundlæggende kronologiske gennemgang er organiseret omkring udvalgte temaer såsom periodeforståelse, antikreception, klassicismer og samlingshistorie.

 

Baggrundslitteratur

Kurset er baseret på tekstkompendium. Grundbogen er Laurie Schneider Adams, A History of Western Art, som kan købes brugt, og som også vil være at finde I en PDF-version under kurset I Absalon. En lang række øvrige værker vil stå til rådighed på semesterhylden

Undervisningsform
Undervisningen består af forelæsninger, krydret med individuelle og kollektive øvelser med hovedvægt på at opøve evnen til at holde et oplæg, levere relevant formidling og give sig selv og andre konstruktiv feedback.
Ideen med de mundtlige oplæg og de øvrige øvelser, der lægges ind i undervisningen, er at træne grundlæggende, akademiske færdigheder, der kan bruges i mange sammenhænge, ud over eksamen. Øvelserne kræver selvstændig litteratursøgning, og kan opøve den studerendes kritisk-analytiske kompetencer og samarbejdsevner, så man til sidst mestrer at levere en klar og relevant, mundtlig formidling af et ofte kompliceret, men spændende stof.
Øvelser kan bestå af mundtlige gruppeoplæg, 10-20 min., hvor der i forlængelse af oplægget udarbejdes en kommenteret litteraturliste (1-2 normalsider). Oplæggene kan enten være i form af værkanalyse/​tematisk analyse af et forudbestemt emne formuleret af underviseren (20 min) eller en kritisk-analytisk tekstpræsentation (10 min.)
Enhver analyse præsenteres ved hjælp af powerpoint og skal være baseret på tekster fra kompendiet , supplerende materiale fra semesterhylden eller nettet efter den studerendes valg – eventuelt vejledt af underviseren. Kompendieteksterne skal suppleres med minimum et par andre kilder/​artikler/​bøger. Efter oplægget sender gruppen eller den enkelte studerende en gennemarbejdet litteraturliste med ca. ½-1 sides kommentering af den anvendte litteratur til underviseren.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 70
 • Forberedelse (anslået)
 • 265
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives feedback undervejs ved mundtlige og skriftlige øvelser, både individuelt og i grupper. Desuden benyttes peerfeedback ved diverse øvelser i forbindelse med undervisningen.

Der gives mundtlig feedback sammen med karakteren i forlængelse af den mundtlige eksamen