HKUB00341U Kunsthistorie: Kunsthistorie 1400-1800

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

History of Art 1400-1800

Kursusindhold

Kurset formidler viden om og forståelse af billedkunst, arkitektur og kunsthåndværk fra 1400 til 1800 på tværs af landegrænser med fokus på den vestlige kunsthistorie, men med globale udblik.

Kurset omhandler identifikation og anvendelse af centrale værker, kategorier og begreber tilknyttet til periodisering og analyse af kunst, arkitektur og kunsthåndværk igennem disse århundreder, ved fokus på stilistiske, formale og ikonografiske hovedkoncepter. Værkgennemgangene perspektiveres kulturhistorisk og teoretisk, samtænkt med parallelforløbet ”Teori og Metode”. Der reflekteres løbende over periodebegrebet, ligesom kurset også rummer en væsentlig kunsthistoriografisk dimension gennem læsning af ældre og nyere tekster, herunder kildetekster fra de forskellige århundreder.

Kursets struktur

Kurset består af forelæsninger, øvelser, studenteroplæg og museumsbesøg/byvandring eller evt. en ekskursion til udlandet i samarbejde med parallelforløbet ”Teori og metode”.

Den grundlæggende kronologiske gennemgang er organiseret omkring udvalgte temaer såsom naturalismebegrebet, fremstillinger af figur og rum, antikreception og klassicismer og samlingshistorie.

Gæsteundervisere kan inddrages for at tilføje faglig specialisering inden for en bestemt periode, genre, kunstform eller tematik.

 

Baggrundslitteratur

Kurset er baseret på tekstkompendium. Der forudsættes desuden læsning på egen hånd i et oversigtsværk efter eget valg, fx H.W. Janson (2nd ed. 1977): Verdenskunstens Historie (History of Art), Politikens Forlag eller Laurie Schneider Adams, A History of Western Art, rev. 4th ed., McGraw-Hill, New York 2008, samt arkitekturhistorisk-analytisk oversigtsværk som fx Christian Norberg-Schulz, Meaning in Western Architecture, Rizzoli, New York, 1983, David Watkin, A History of Western Architecture, Laurence King, London (1986) 2000 (3rd ed.), eller Ian Sutton, Western Architecture.A Survey from Ancient Greece to the Present, Thames & Hudson, London 1999.

Undervisningen består af forelæsninger, ekskursioner til museer og andre kunstinstitutioner samt øvelser. De studerende arbejder individuelt og i grupper, med skriftlige og især mundtlige øvelser såvel som med feedback.
Ideen med de mundtlige oplæg og de øvrige øvelser, der lægges ind i undervisningen, enten individuelt eller i grupper, er at træne de studerendes kritisk-analytiske kompetencer samt deres evne til samarbejde og til strukturering af et stof, ligesom deres præsentationer og øvelser i feedback skal styrke en klar, mundtlig formidlingspraksis
Øvelser kan bestå af mundtlige gruppeoplæg, 10-20 min., hvor der i forlængelse af oplægget udarbejdes en kommenteret litteraturliste (1-2 normalsider). Oplæggene kan enten være i form af værkanalyse/​tematisk analyse af et forudbestemt emne formuleret af underviseren (20 min) eller en kritisk-analytisk tekstpræsentation (10 min.)
En Værkanalyse/​tematisk analyse præsenteres ved hjælp af powerpoint og baseres på fælles læste tekster samt evt andre tekster fra kompendie. Kompendieteksterne suppleres med minimum tre andre kilder/​artikler/​bøger, som de studerende selv finder. Efterfølgende sender gruppen en gennemarbejdet litteraturliste med ca. ½-1 sides kommentering af den anvendte litteratur til underviseren.
En Tekstpræsentation, som evt også kan ledsages af en powerpoint, består af en analytisk, problematiserende gennemgang af en artikel eller bog valgt af underviseren.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 70
 • Forberedelse (anslået)
 • 265
 • Vejledning
 • 1
 • Eksamen
 • 84
 • I alt
 • 420
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

Der gives feedback undervejs ved mundtlige og skriftlige øvelser, både individuelt og i grupper. Desuden benyttes peerfeedback ved diverse øvelser i forbindelse med undervisningen.

Der gives mundtlig feedback sammen med karakteren i forlængelse af den mundtlige eksamen.