HKUÅ00861U ÅU/Kunsthistorie: Samtidskunst

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

ÅU/Art history: Samtidskunst

Kursusindhold

Kurset skal give indsigt i dansk og international samtidskunst og dennes forskelligartede kulturelle og kunstneriske udtryk, specielt med henblik på at undersøge temaer som identitet, socialitet, køn og historie. Hovedvægten i oversigtskurset ligger på de seneste 50 års kunst, dvs. perioden fra konceptkunsten og fremefter, samt de brydninger mellem modernisme og postmodernisme som finder sted her. Samtidskunstens traditionsforankring og traditionsbrud, dens forskellige materialiseringer og udformninger såvel som dens institutionelle forankringer og dens relation til samtidens visuelle kultur anvendes som afsæt for kritiske undersøgelser af kunstens kerneproblematikker. Målet er gennem skriftlige og mundtlige øvelser såvel som diskussioner at opøve en evne til at artikulere erfaringer med disse kerneproblematikker – analytisk, teoretisk og historisk – med udgangspunkt i specifikke kunstværker. Undervisningen veksler mellem forelæsninger, der lægger op til diskussioner, ekskursioner til museer eller andre kunstinstitutioner og individuelle såvel som gruppebaserede studenterøvelser af skriftlig og mundtlig art. Der indgår løbende individuelle og gruppebaserede øvelser og oplæg af mundtlig såvel som skriftlig karakter i undervisningsforløbet. Udover almindelig forberedelse i form af læsning skal der således løbende påregnes tid til løsning af opgaver inden for nærmere bestemte deadlines, som fastsættes undervejs i undervisningsforløbet.

Kurset afvikles over en periode af 14 uger med 3 ugentlige timer.

Undervisningen foregår som en kombination af forelæsninger, ekskursioner til museer og andre kunstinstitutioner samt øvelser. De studerende arbejder individuelt og i grupper, med oplæg, skri-veøvelser og feedback.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamen
  • 84
  • Forberedelse
  • 294
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolioen består af en række bundne opgaver, der stilles af underviseren i løbet af semesteret.
En af opgaverne til portfolioen er et mundtligt oplæg, som videofilmes og vedlægges den skriftlige del af portfolioen. Det mundtlige oplæg tæller med i bedømmelsen, men ikke i det totale sideantal for portfolien.
Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semestret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviser og/eller de øvrige holddeltagere.
Den afsluttende portfolio består af et samlet sæt af de bundne opgaver, hvor den studerende har haft mulighed for at indarbejde eventuel feedback.