HKMK03321U KOMIT: Datamining og visualisering af netværksbaseret kommunikation

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Data Mining and Visualization of Networked Communication

Uddannelse

Kandidat i Kommunikation og IT

Kursusindhold

I dette modul vil du få indsigt i nye metoder til at udføre empiriske undersøgelser, som kan bruges til at planlægge og gennemføre en undersøgelse af brugen af et eller flere komplekse it-systemer. Modulet lærer dig at anvende kvantitative og kvalitative metoder til at identificere brugsmønstre fx i en virksomheds eller en bestemt samfundsgruppes brug af intranet eller internet og at redegøre for databaser og søgemaskiners opbygning og virkemåde. På dette modul lærer du også at analysere og visualisere store datamængder vedrørende it-brug fx gennem datamining og analyse af logfiler. Logfilerne kan fx være hentet fra brugerne af Facebook, online computerspil eller lignende.

Målbeskrivelser

Den studerende opnår viden om centrale metoder til automatisk indsamling og udtræk af data om brugs-mønstre fra it-systemer, databaser og netværk samt forståelse af it-værktøjer og processer til analyse af store datamængder, herunder både kvantitative og kvalitative data.

Endvidere opøves færdigheder i at planlægge og gennemføre undersøgelser af brugen af ét eller flere it-systemer i samarbejde med en virksomhed. Det indebærer bl.a. at identificere, indsamle og forberede relevante data til analyse af it-brugsmønstre, og at anvende og forklare statistiske modeller, data mining og visualisering til at beskrive, forklare og forudsige brugsmønstre i it-systemer og kommunikation i netværk.

Endelig lærer den studerende at analysere og formidle resultater fra undersøgelser af it-brug og kommunikation i netværk ved hjælp af statistik og visualisering, og at vurdere og perspektivere anvendelsen af store datamængder og specifikke it-værktøjer til en given problemstilling vedrørende it-brug og kommunikation i netværk.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau.
Kurset forudsætter forståelse af og erfaring med at anvende empiriske, især kvantitative, undersøgelsesmetoder og basal forståelse af programmering.
Forelæsninger og gruppeøvelser. Gruppesamarbejder og vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • Øvelser
  • 56
  • I alt
  • 409,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Prøveformsdetaljer
Eksamenssproget følger som hovedregel undervisningssproget.
Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse består af: Godkendelse af 5 opgaver med et omfang på hver 5-7 normalsider.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse