HKMK03302U KOMIT: Kommunikation og samarbejde i organisationer

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Communication and computer-supported collaboration in organizations

Uddannelse

Kandidat i Kommunikation og IT

Kursusindhold

I løbet af kurset introduceres du til en række teoridannelser om forholdet mellem organisation, kommunikation og computer-støttet samarbejde. Vi arbejder med at koble teorier og begreber fra CSCW-traditionen med forskning og teoridannelser inden for organisationskommunikation. Du lærer at analysere organisatoriske kontekster ud fra kulturelle, politiske, infrastrukturelle og andre perspektiver, og at analysere design og brug af it-systemer og -netværk til understøttelse af organisationers kommunikations- og samarbejdsrelationer og målsætninger.

Målbeskrivelser

Den studerende får viden om og forståelse af centrale teorier om kommunikation og samarbejde i organisationer, i relation til såvel organisationsinterne som -eksterne forhold, og med særligt fokus på betydningen af it for kommunikation og samarbejde. Der opnås færdigheder i at analysere samspillet mellem organisationers kommunikations- og samarbejdsprocesser, og design og brug af it-systemer og -netværk til understøttelse af disse. Endelig opnås kompetencer i kritisk at vurdere og perspektivere anvendeligheden af it-systemer og -netværk i forhold til organisationers opbygning og målsætninger, og i at beskrive, forklare og begrunde teoretiske begrebers relevans i analysen af organisationers kommunikation og it-støttede samarbejde.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau
Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser og gruppeøvelser. Gruppesamarbejder og vejledning.
Eksamenssproget er som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • Forberedelse (anslået)
  • 339,5
  • Øvelser
  • 42
  • I alt
  • 409,5
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Der gives 7 dage til besvarelsen af den bundne opgave.
Eksamenssprog: dansk eller engelsk
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse består af: Godkendelse af 3 opgaver med et omfang på hver 5-7 normalsider.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Prøveform er afhængig af om godkendt aktiv undervisningsdeltagelse - se prøvebestemmelser i studieordning  Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i kommunikation og it, 2019 (ku.dk)

Kriterier for bedømmelse