HKMB00341U KOMIT: Bachelorprojekt

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

BA project

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Bachelorprojektet er den afsluttende opgave på bacheloruddannelsen. Her har du mulighed for at fordybe dig i en kommunikation og/eller it baseret problemstilling efter eget valg. Du kan gå i dybden med det du brænder for, og bruge al den viden, du har anskaffet dig i de tidligere kurser. Med bachelorprojektet skal du vise, at du selvstændigt kan opstille og behandle et afgrænset problem på baggrund af fagets videnskabelige teorier og metoder.

Målbeskrivelser

Den studerende får viden om og forståelse af teorier, metoder og praksis i relation til et afgrænset emne inden for kommunikation og it på et dybtgående og detaljeret niveau.

Der opnås færdigheder i at identificere, afgrænse og redegøre for en selvvalgt problemstilling vedrørende anvendelse af it til kommunikation samt at planlægge og gennemføre et mindre analyse- og/eller designprojekt under inddragelse af fagets teorier, metoder og redskaber, herunder at forholde sig eksplicit og kritisk til de anvendte teorier, metoder og redskaber. Endvidere opnås færdigheder i at perspektivere projektarbejdets resultater i en bredere faglig, professionel og samfundsmæssig sammenhæng og i at udtrykke sig klart og anvende relevante faglige begreber i overensstemmelse med videnskabelige krav og normer.

Endelig får den studerende kompetencer i at arbejde selvstændigt, problemorienteret og tværfagligt, samt at identificere egne læringsbehov og tilegne sig relevant ny viden og færdigheder.

I forbindelse med bachelorprojektskrivning tilbydes den studerende individuel vejledning eller vejledning i grupper. Derudover tilbydes der proces-understøttende seminarer.
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 12
  • I alt
  • 12
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Eksamen følger undervisningssproget
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse