HKMB00311U KOMIT Empiriske Undersøgelsesmetoder 2 og videnskabsteori

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Empirical Methodologies 2 and Philosophy of Science

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Dette kursus bygger ovenpå 2. semesters metodekursus og opøver færdigheder i mere avancerede kvalitative og kvantitative analyser af IT-brug. Desuden giver kurset dig indsigt i og forståelse for kommunikation og it som et tværfagligt universitetsfag, der forbinder medievidenskab og datalogi som videnskaber. Du opnår viden om forskellige videnskabelige traditioner, og hvilken rolle de spiller i studiet af kommunikation og it. Du lærer også at analysere og kritisk diskutere teorier og de forklaringsrammer, de tilbyder ift. empiriske studier af kommunikation og it. 

Målbeskrivelser

Den studerende opnår viden om og forståelse af centrale forskelle og ligheder mellem human-, samfunds- og naturvidenskaberne med særligt henblik på medievidenskab og datalogi, og om sammenhængen mellem videnskabsteoretiske perspektiver, teoretiske forklaringsrammer og empiriske tilgange til studier af kommunikation og it.

Der opnås færdigheder i at udarbejde detaljerede og avancerede statistiske og kvalitative analyser vedrørende kommunikation og it, samt i at redegøre for, fortolke og validere resultaterne af disse analyser. Endvidere får den studerende færdigheder i at anvende videnskabsteoretiske argumenter til at underbygge og diskutere videnskabeligheden af kvantitative og kvalitative undersøgelser og vurdere og diskutere udvalgte teorier og metoders kombinerbarhed, herunder forholdet mellem ontologi, epistemologi og metodologi.

Fagelementet Empiriske undersøgelsesmetoder 1 bør være bestået før man kan tage kurset.
Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser og gruppeøvelser. Gruppesamarbejder og vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • Øvelser
  • 28
  • I alt
  • 409,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Materialet til eksamen består af 3 bundne opgaver, der stilles i løbet af semestret vedr. kvantitativ analyse, videnskabsteori og forholdet mellem kvantitative og kvalitative undersøgelsesdesigns.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse