HKMB00281U KOMIT: Empiriske Undersøgelsesmetoder 1

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Empirical Methodologies 1

Kursusindhold

På dette kursus lærer du at lave empiriske undersøgelser af kommunikation og it. Du får en introduktion til de væsentligste kvalitative og kvantitative metoder, herunder surveys, eksperimenter, kvalitative interviews, fokusgrupper og observationsstudier. Du introduceres også til digitale metoder. Du lærer at vurdere forskellige metoders fordele og ulemper ift. bestemte undersøgelsesformål, og du får lov til at planlægge, gennemføre og formidle en mindre empirisk undersøgelse vedrørende kommunikation og it.

 

Målbeskrivelser

Den studerende opnår viden om og praktisk færdighed i at anvende de væsentligste kvalitative og kvantitative metoder, herunder digitale metoder, vedrørende undersøgelser af udvikling og brug af it-baseret kommunikation. Der oparbejdes forståelse af de væsentligste forskelle og ligheder mellem metoderne og deres relevans for et givent undersøgelsesformål samt grundlæggende videnskabsteoretiske begreber, herunder forholdet mellem ontologi, epistemologi og metodologi.

Den studerende får færdigheder i at planlægge, gennemføre og formidle en mindre, empirisk undersøgelse af en problemstilling vedrørende it-baseret kommunikation med udvalgte metoder, samt i at beskrive, begrunde og vurdere forskellige metoders relevans for et bestemt undersøgelsesformål vedrørende kommunikation og it.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau
Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser og gruppeøvelser. Gruppesamarbejder og vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • Øvelser
  • 28
  • I alt
  • 409,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Der gives 7 dage til besvarelsen.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af godkendelse af 5 opgaver omhandlende udarbejdelsen af mindre empiriske undersøgelser og metodologiske problemstillinger med et omfang på hver 5-7 normalsider.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse