HKMB00271U  KOMIT Grundlæggende datalogi

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Introduction to Computer Science

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold

I Grundlæggende kommunikationsteori vil du få en grundlæggende introduktion til medie- og kommunikationsteori og kommunikationsmodeller. Vi arbejder fx med de karakteristiske træk ved henholdsvis ansigt-til-ansigt og teknologisk medieret kommunikation. Med disse kommunikationsteorier vil du kunne analysere mediernes muligheder og begrænsninger ift. forskellige former for kommunikation og forskellige praktiske kommunikations-situationer. Kurset danner fundamentet for den forståelse af it-brug og it-baseret kommunikation, som hele uddannelsen videreudvikler, nemlig at it formes i tæt samspil mellem teknologi og brugere.

Målbeskrivelser

Den studerende opnår viden om og forståelse af centrale teorier om kommunikation, herunder forskelle og ligheder mellem ansigt-til-ansigt og teknologisk medieret kommunikation, og forskelle og ligheder mellem en-til-en, en-til-mange og mange-til-mange kommunikation.

Den studerende får færdigheder i at analysere kommunikationssituationer med udgangspunkt i udvalgte kommunikationsteorier, og i at sammenligne og vurdere udvalgte kommunikationsteoriers relevans for analysen af en given kommunikationssituation. Endvidere opøves kompetencer i at fremlægge en kommunikationsteoretisk analyse mundligt og skriftligt.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau
Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser og gruppeøvelser. Gruppesamarbejder og vejledning.
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Der gives 7 dage til besvarelsen.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse er en forudsætning for at gå til kursets mundtlige eksamen. Aktiv undervisningsdeltagelse består af godkendelse af 4 opgaver med et omfang på hver 3-5 normalsider.

Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 56
  • Øvelser
  • 70
  • Forberedelse
  • 283,5
  • I alt
  • 409,5