HKMB00262U KOMIT Grundlæggende Kommunikationsteori

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Introduction to Communication Theory

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold

I Grundlæggende kommunikationsteori vil du få en grundlæggende introduktion til medie- og kommunikationsteori og kommunikationsmodeller. Vi arbejder fx med de karakteristiske træk ved henholdsvis ansigt-til-ansigt og teknologisk medieret kommunikation. Med disse kommunikationsteorier vil du kunne analysere mediernes muligheder og begrænsninger ift. forskellige former for kommunikation og forskellige praktiske kommunikations-situationer. Kurset danner fundamentet for den forståelse af it-brug og it-baseret kommunikation, som hele uddannelsen videreudvikler, nemlig at it formes i tæt samspil mellem teknologi og brugere.

Målbeskrivelser

Den studerende opnår viden om og forståelse af centrale teorier om kommunikation, herunder forskelle og ligheder mellem ansigt-til-ansigt og teknologisk medieret kommunikation, og forskelle og ligheder mellem en-til-en, en-til-mange og mange-til-mange kommunikation.

Den studerende får færdigheder i at analysere kommunikationssituationer med udgangspunkt i udvalgte kommunikationsteorier, og i at sammenligne og vurdere udvalgte kommunikationsteoriers relevans for analysen af en given kommunikationssituation. Endvidere opøves kompetencer i at fremlægge en kommunikationsteoretisk analyse mundligt og skriftligt.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau.
Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser og gruppeøvelser. Gruppesamarbejder og vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med ½ times forberedelse, uden hjælpemidler
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse er en forudsætning for at gå til kursets mundtlige eksamen. Aktiv undervisningsdeltagelse består af godkendelse af 2 opgaver med et omfang på hver 3-5 normalsider.

 

 

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse