HKMB00261U KOMIT Grundlæggende Kommunikationsteori

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Introduction to Communication Theory

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold

I Grundlæggende kommunikationsteori vil du få en grundlæggende introduktion til medie- og kommunikationsteori og kommunikationsmodeller. Vi arbejder fx med de karakteristiske træk ved henholdsvis ansigt-til-ansigt og teknologisk medieret kommunikation. Med disse kommunikationsteorier vil du kunne analysere mediernes muligheder og begrænsninger ift. forskellige former for kommunikation og forskellige praktiske kommunikationssituationer. Kurset danner fundamentet for den forståelse af it-brug og it-baseret kommunikation, som hele uddannelsen videreudvikler, nemlig at it formes i tæt samspil mellem teknologi og brugere.

Målbeskrivelser

Den studerende opnår viden om og forståelse af centrale teorier om kommunikation, herunder forskelle og ligheder mellem ansigt-til-ansigt og teknologisk medieret kommunikation, og forskelle og ligheder mellem en-til-en, en-til-mange og mange-til-mange kommunikation.

Den studerende får færdigheder i at analysere kommunikationssituationer med udgangspunkt i udvalgte kommunikationsteorier, og i at sammenligne og vurdere udvalgte kommunikationsteoriers relevans for analysen af en given kommunikationssituation. Endvidere opøves kompetencer i at fremlægge en kommunikationsteoretisk analyse mundligt og skriftligt.

Kurset forudsætter matematik på B-niveau.
Forelæsninger og diskussioner i plenum, individuelle øvelser og gruppeøvelser. Gruppesamarbejder og vejledning.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 325,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 409,5
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Bunden mundtlig prøve med ½ times forberedelse, uden hjælpemidler
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse er en forudsætning for at gå til kursets mundtlige eksamen. Aktiv undervisningsdeltagelse består af godkendelse af 4 opgaver med et omfang på hver 3-5 normalsider.

 

 

Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse