HKKK0003FU KK, Migration, politik og sociale forandringer (F19)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Migration, politics and social change

Uddannelse

BA-2007 tilvalgsstudieordningne i Komparative kulturstudier

KA-2008 tilvalgsstudieordningen i Komparative kulturstudier

 

Kursusindhold

Migration kan føre til politiske, sociale og kulturelle forandringer i såvel afsender- som modtagerlande. I modtagerlande afstedkommer migration debatter om alt fra kulturforskelle over arbejdsfordeling til sikkerhedspolitik, mens man i afsenderlande debatterer ”hjerneflugt”, økonomiske muligheder og fastholdelse af nationale bånd. Nationalstater og nationalstatssammenslutninger som EU forsøger at imødegå migration og dens konsekvenser med lovgivning og praktiske tiltag, der skal begrænse, regulere eller blot håndtere migrationen, mens migranter forsøger at imødegå disse tiltag på forskellige måder afhængig af deres ressourcer, baggrund og mål.

Kurset fokuserer på de sociale forandringer, politiske udviklinger og nye magtstrukturer, som muliggøres i mødet mellem specifikke nationale og internationale migrationspolitikker og de flygtninge og arbejdsmigranter, som ønsker at bevæge sig andre steder hen. Gennem empiriske eksempler fra forskellige dele af verden samt antropologisk og sociologisk teori skal vi arbejde med spørgsmål om, hvad det vil sige at migrere under forskellige politiske og sociale omstændigheder, og hvordan migration opleves af de forskellige aktører den indbefatter.

Målbeskrivelser

For profil, mål- og kompetencebeskrivelser, se http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​tilvalg/​komparativekulturstudier/​

BA 2007-ordning:
Tematisk emne A i komparative kulturstudier (HKKB10091E)
Tematisk emne B i komparative kulturstudier (HKKB10101E)

KA 2008-ordning:
Tematisk emnespecialisering i Komparative Kulturstudier A (HKKK03291E)  Tematisk emnespecialisering i Komparative Kulturstudier B (HKKK03301E)

BA-valgfagsstuderende går op efter egen studieordning i ToRS.

Oplyses i grupperummet på Absalon.

BA-studerende:
Det Humanistiske Fakultets BA-tilvalgskurser er tilrettelagt således, at man anbefaler, at den studerende har bestået 120 ECTS-point af et bachelorgrundfag på universitetet eller en anden tilsvarende uddannelse, førend BA-tilvalget påbegyndes.

KA-studerende:
Studenter, der er optaget på en kandidatuddannelse under Det Humanistiske Fakultet eller på en uddannelse på et andet fakultet ved Københavns Universiteter eller en anden tilsvarende uddannelsesinstitution, vil som del af eget kandidatuddannelse eller tilsvarende, frit kunne blive indskrevet på Komparative Kulturstudier Kulturstudiers KA-Tilvalgsstudium (30 ECTS). Det samme gælder, såfremt den studerendes eget studienævn har givet tilladelse til meritoverførsel af et eller flere af de enkeltstående fagelementer på kandidatniveau i Komparative Kulturstudier til eget fags kandidatordning
Undervisnings- og arbejdsformen vil være kombinerede forelæsninger og holdundervisning med diskussion og studenteroplæg.
Komparative Kulturstudiers kurser kan tages enkeltvis, men deres indhold er indbyrdes afstemt, så de også frit kan sammensættes til enten BA-Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (45 ECTS) eller KA-tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier (30 ECTS). En studerende, som har bestået de nødvendige ECTS i Komparative Kulturstudier har ret til på sit eksamensbevis at få angivet, at vedkommende har gennemført Tilvalgsstudiet i Komparative Kulturstudier.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet