HKGK03971U KL.GR/LAT/OLD - Antikken i verdenslitteraturen

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

KL.GR/LAT/OLD - The Classical Tradition in World Litterature

Uddannelse

Klassisk Græsk, Latin, Oldtidskundskab

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i de antikke litteraturers virkningshistorie fra middelalderen til nutiden. Indflydelsen fra græsk og romersk litteratur har gjort sig gældende på mange måder: Hele genrer (fx tragedien og komedien) har levet videre; metriske former og stilistiske virkemidler er blevet overtaget; senere litterære værker henter deres sujet eller deres motiver i antikken eller alluderer til antikke forlæg. Disse forskellige former for reception vil blive belyst ved eksempler fra italiensk, engelsksproget, fransk, tysk og dansk litteratur.

Målbeskrivelser

Kurset forbereder til prøver på bachelorniveau i Klassisk Græsk og Latin samt til prøver på tilvalgsfag på kandidatniveau i henholdsvis Klassisk Græsk, Latin eller Oldtidskundskab.

 

Deltagerne anbefales allerede inden semesterstart at orientere sig i oversigtsværket Gilbert Highet, The Classical Tradition (Oxford 1949, paperback 1985 og senere; til stadighed i handelen). Et kompendium med de fleste af semesterplanens efterantikke primærtekster samt en del litteratur vedrørende teori og metode kan købes i Campus Print fra semestrets begyndelse. Herudover vil deltagerne hen ad vejen skulle skaffe sig rådighed over visse litterære hovedværker samt supplerende sekundærlitteratur. Hvis sæsonens kulturudbud giver mulighed for relevante oplevelser, vil valget af efterantikke primærtekster blive tilpasset herefter. På samme måde vil også efterårets eventuelle udgivelser af nye antikreciperende værker på dansk eller engelsk kunne tages i betragtning ved valg af tekster fra det 21. århundrede.

Ved kandidattilvalg er det en forudsætning, at den studerende har bestået det fulde bachelortilvalg i samme fag.
For eksempel skal hele bachelortilvalget i Oldtidskundskab inkl. Klassisk græsk propædeutik være bestået ved kandidattilvalg i Oldtidskundskab.
Tekstlæsning, holdundervisning, individuel vejledning og samtale mellem lærer og studerende, eventuelt suppleret med forelæsninger.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 0
  • I alt
  • 0
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve. 

Kriterier for bedømmelse