HIVK03692U INF: Kulturformidling II: Projektskabelse (Obligatorisk og konstituerende for profilen i ABM)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Cultural Communication II: Project Making (Compulsory and constituent for the profile in LAM))

Uddannelse

Studieordning Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling  Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021

Kursusindhold

Formidlingsprojekter udgør i dag en meget væsentlig del af kulturlivet. Dette gælder såvel inden for som uden for de etablerede kulturinstitutioner. Modulet undersøger, analyserer og diskuterer forskellige kulturformidlingsprojekter og behandler samspillet mellem kulturformidlingsprojekter, den samfundsmæssige kontekst og brugerne. Modulet vil samtidigt have et væsentligt praksisorienteret element. Således vil vi identificere centrale problemstillinger ved igangsættelse og gennemførelse af konkrete kulturformidlingsprojekter, ligesom vi vil arbejde med, hvordan man tilrettelægger og præsenterer kulturformidlingsprojekter med henblik på at skaffe midler til gennemførelse, etablere partnerskaber og sikre opbakning og bæredygtighed.

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • kulturformidlingsprojekter i og udenfor ABM-institutionerne i både et nutidigt og historisk perspektiv.
 • brugere og brugerinddragelse.
 • samspillet mellem kulturformidlingsprojekter, den institutionelle og samfundsmæssige kontekst og brugerne.

 

Færdigheder i at

 • identificere centrale problemstillinger ved igangsættelse og gennemførelse af kulturformidlingsprojekter.
 • analysere, diskutere og kritisk vurdere kulturformidlingsprojekters samspil med deres kontekst og brugere.
 • tilrettelægge og præsentere kulturformidlingsprojekter med henblik på mobilisering, funding og bæredygtighed.

 

Kompetencer til at

 • diskutere og vurdere betydningen af forskellige deltagelsesformer og partnerskaber, herunder samskabelse og frivillighed.
 • Udvikle formidlingstiltag på baggrund af en institutionelt begrundet strategi.
 • Samarbejde med forskellige faggrupper i kulturformidlingsprojekter.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Ekström, K. M. 2019. “Market Orientation as the Epicentre of Art Museums : Museum Shops, Fashion Exhibitions and Private Collections”, I: Ekström, K. M. Museum Marketization: Cultural Institutions in the Neoliberal Era, 134-151. Routledge.
 • Grøn, R. & Gram, L. K. 2019. “Deltagelsens Paradoks: Samlingens rolle i den brugerinddragende formidling”. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, no. 2: 312–31.
 • Kann-Rasmussen, N. & C. H. Rasmussen. 2019. “Autonomiparadokset i ABM - En analyse af ABM-institutionernes ændrede omverdensrelationer og deres implikationer”, Nordisk kulturpolitisk tidsskrift 22(2): 213–230.
 • Wang, H., Bai, L., Huang, N., Du, Q. & Zhang, T. 2019. “Social Project Culture: A New Project Management Culture to Promote the Sustainable Development of Organizations”. Sustainability (Basel, Switzerland) 11 (1): 202-.  
Forelæsninger, mundtlige oplæg, feltstudier, workshops, gruppearbejde, feedback og vejledning.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Se Prøvebestemmelser og Særlige bestemmelser i studieordningen Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden skal medbringe det indleverede materiale til eksaminationen. Desuden kan eksaminanden medbringe en skriftlig disposition for den mundtlige fremlæggelse. Den må være på højst 1 normalside og skal ikke indleveres på forhånd. En kopi skal i givet fald afleveres ved eksaminationens begyndelse til såvel eksaminator og censor. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2023

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2023