HIVK03671U Kulturformidling I: Demokrati, oplevelse og læring (Obligatorisk og konstituerende for profilen i ABM)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Cultural Communication I: Democracy, Experience and Learning (Compulsory and constituent for the profile in LAM))

Kursusindhold

Modulet består af tre centrale delemner. For det første skal holdet sammen indsamle viden om aktuelle formidlingstiltag af både visuel, tekstuel og performativ karakter i ABM sektoren. For det andet skal der arbejdes med teorier om kulturinstitutioner som rum for demokrati, oplevelse og læring og i forlængelse heraf metoder til undersøgelse. Der vil blive inddraget f.eks. affektteori, performativ kulturteori, læringsteori, m.m. For det tredje skal der arbejdes med teorier om brugergrupper og deres anvendelse af ABM-institutionernes formidling. Også på det sidstnævnte område skal metoder til brug for undersøgelser af brugergruppernes anvendelse af formidlingen vurderes nærmere.  Undervisningen vil køre på tværs af de tre delemner. Teori om henholdsvis formidling og brugergrupper vil blive kombineret samtidig med at aktuelle formidlingseksempler vil blive inddraget. 

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • centrale teorier om og metoder til kulturformidling.
 • kulturinstitutioner som rum for demokrati, oplevelse og læring.
 • visuel, tekstuel og performativ formidling fysisk såvel som digitalt.

 

Færdigheder i at

 • identificere, undersøge og udvikle afgrænsede brugergruppers anvendelse af ABM-institutioners formidling.
 • tilrettelægge og gennemføre undersøgelser af fysiske og digitale formidlingstiltag i ABM-regi.
 • diskutere formidlingsformer, der anvender visuelle, tekstuelle og performative medieformer.

 

Kompetencer til at

 • selvstændigt og kritisk vurdere fysiske og digitale formidlingstiltag i ABM-regi.
 • understøtte demokrati, oplevelser og læring på et teoretisk-metodisk grundlag.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Crossick, G., & Kaszynska, P. (2016). Understanding the value of arts & culture | The AHRC Cultural Value Project. Swindon: The Arts and Humanities Research Council.
 • Eriksson, B. & Schiermer, B. (red.) (2019). Ny kulturteori. Hans Reitzels Forlag.
 • Larsen, A.H.; Gade, R. & Hansen, A.W. (red.) (2015). Cybermuseologi – kunst, museer og formidling i et digitalt perspektiv. Aarhus Universitetsforlag
Holdundervisning, forelæsninger, mundtlige oplæg, feltstudier, workshops, feedback og vejledning.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • I alt
 • 409,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Se Prøvebestemmelser og Særlige bestemmelser i studieordningen Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Den studerende må medbringe det opgivne pensum samt det indleverede materiale til prøven.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 21/22

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. Februar 2022