HIVK03662U INF: Digitalisering og teknologiske forandringsprocesser (Obligatorisk og konstituerende for profilen i Information og IT)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Digitization and Technological Change (Compulsory and constituent for the profile in Information and IT)

Uddannelse

Studieordning Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling  Fagstudieordning for kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021

Kursusindhold

Informations- og kommunikationsteknologi indføres for at skabe forandring – for den enkelte, for en organisation eller for hele samfundet. Men organiseringen af forandringsprocessen er afgørende for, hvordan forandringen bliver modtaget, og hvorvidt den får den tiltænkte effekt. I praksis gør den ofte ikke. Kurset har fokus på, (a) digitaliseringsprocesser og deres betydning for organisationer og borgere/brugere, og (b) hvordan processen med at indføre teknologi og de tilknyttede organisatoriske forandringer kan gennemføres. Med dette fokus får de studerende kompetencer til at indgå i teknologiske forandringsprocesser som facilitatorer af både centralt planlagte og lokalt opståede forandringer. Da forandringsprocesser afhænger af de konkrete omstændigheder, veksler kurset mellem teori og cases. De studerende arbejder med cases, som danner grundlag for workshops, hvor casene belyses både empirisk og teoretisk, og forståelsen af centrale begreber forankres i casenes detaljer. Kurset munder ud i, at de studerende skriver en projektopgave, som forsvares mundtligt.

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • centrale styringsmodeller og teorier om teknologiske og organisatoriske forandringsprocesser.
 • digitaliseringsstrategier og -processer i samfund og organisationer.
 • digitaliseringens betydning og konsekvenser for udvalgte aktører (fx borgere, brugere, professionelle og organisationer).

 

Færdigheder i at

 • identificere og analysere potentialer, udfordringer og forandringer i konkrete digitaliseringsprojekter.
 • gennemføre undersøgelser og udarbejde analyser af udvalgte aktørers brug af digitale teknologier.
 • vurdere udvalgte aktørers kompetencebehov ved forandret brug af digitale teknologier.

 

Kompetencer til at

 • analysere og diskutere forskellige digitaliseringsstrategier og teknologiske forandringsprocesser og vurdere deres betydning og konsekvenser for forskellige aktører.
 • anvende relevante teorier og metoder til at undersøge udvalgte aktørers brug af digitale teknologier.
 • samarbejde med forskellige faggrupper i tværfaglige digitaliseringsprojekter.

Eksempler på litteratur som tænkes anvendt på kurset:

 • Ekman, P. et al. (eds.) (2022). Management and Information Technology after Digital Transformation. New York, NY: Routledge.
 • Hertzum, M. (2021). Organizational implementation: The design in use of information systems. San Rafael, CA, Morgan & Claypool.
 • Larsson, A. & Teigland, R. (eds.) (2020). The Digital Transformation
  of Labor: Automation, the Gig Economy and Welfare. New York, NY: Routledge.
 • Wagner, E.L. and S. Newell (2007). Exploring the importance of participation in the post-implementation period of an ES project: A neglected area. Journal of the Association for Information Systems, 8(10), 508-524.
Forelæsninger, mundtlige oplæg, projektarbejde, feltstudier, gruppearbejde og vejledning.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 56
 • Forberedelse (anslået)
 • 353,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Se Prøvebestemmelser og Særlige bestemmelser i studieordningen Fagstudieordning for Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab og kulturformidling 2021
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Eksaminanden skal medbringe det indleverede materiale til eksaminationen. Desuden kan eksaminanden medbringe en skriftlig disposition for den mundtlige fremlæggelse. Den må være på højst 1 normalside og skal ikke indleveres på forhånd. En kopi skal i givet fald afleveres ved eksaminationens begyndelse til såvel eksaminator og censor. Andre hjælpemidler er ikke tilladt.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2023

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2023