HIVK03473U INF: Projektorienteret forløb (tilvalg og valgfag)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Academic Internship (elective)

Kursusindhold

Den studerende initierer selv sit projekt og finder selv et praktiksted. Forud for projektsamarbejdet indgås en skriftlig aftale mellem den studerende og praktikstedet samt vejlederen på INF. Den indgåede praktikaftale skal, inden det projektorienterede forløb startes, godkendes af studienævnet eller en person, som studienævnet bemyndiger hertil. Af aftalen skal fremgå, at prak-tikstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavers karakter og supervision. Det skal frem-gå af hjemmeopgaven, at det projektorienterede forløb er gennemført i over-ensstemmelse med disse krav.

Målbeskrivelser

Faglige mål

Ved prøven kan den studerende demonsterere

Viden om og forståelse af:

 • Een faglig relevant problemstilling inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt
 • Relevante teorier og metoder i tilknytning til en praksisrelateret problemstilling.

 

 Færdigheder i at:

 • Identificere og opstille faglige problemstillinger inden for informationsvidenskab og kulturformidling og gøre den til genstand for en selvstændig analyse i en praksissammenhæng
 • Reflektere kritisk over teoretiske og metodiske valg med henblik på at undersøge en faglig problemstilling i tilknytning til praktikstedet.
 • Anvende relevante teorier og metoder på en faglig problemstilling inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende prakisfelt.

 

 Kompetencer i at:

 • gennemføre en selvstændig analyse af en faglig problemstilling inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt
 • Formidle løsningsforslag i forhold til en konkret faglig problemstilling inden for det informationsvidenskabelige og kulturformidlende praksisfelt
 • vurdere udvalgte teoriers og metoders anvendelighed i en praksissammenhæng.
Den godkendte praktikkontrakt vedlægges som bilag til hjemmeopgaven.

Som afslutning på det projektorienterede forløb udarbejder den studerende en projektrapport i form af en fri hjemmeopgave.

Herudover er der i det projektorienterede forløb krav om godkendt tilstedeværelse. Godkendelsen består i en underskrevet blanket, hvor en kontaktperson fra den relevante virksomhed, institution eller organisation samt den studerende dokumenterer den studerendes tilstedeværelse. Blanketten vedlægges projektrapporten som bilag og er en forudsætning for, at prøven kan aflægges.
Projektsamarbejde og praktik.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 1,8
 • Forberedelse (anslået)
 • 274
 • Eksamen
 • 135
 • I alt
 • 410,8
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk eller Engelsk
Omfang: 16-20 normalsider ved en individuel besvarelse.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern prøve ved én eksaminator
Eksamensperiode

Vintereksamen 2020/21

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, februar 2021