HIVB10264U INF: Projektorienteret forløb 30E (forår)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Academic Internship

Kursusindhold

I Projektorienteret forløb opnår den studerende viden om og erfaring med at anvende bacheloruddannelses faglige teorier og metoder.

Instituttets praktikkoordinator skal godkende en praktikkontrakt før praktikopholdet begyndes. Kontrakten findes her på :

Bachelor i informationsvidenskab og kulturformidling - KUnet

Omfang af praktikophold kan ses på Studieinformationssiden under Projektorienteret forløb 

Bachelor i informationsvidenskab og kulturformidling - KUnet

Praktikkontrakten skal afleveres underskrevet senest d. 15. januar til instituttets postkasse:
komm-praktik@hum.ku.dk

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • arbejdet i en organisation eller virksomhed
 • interne og eksterne forhold af betydning for en organisation
 • en virksomhed eller organisations strategiske arbejde
 • at bruge akademiske kvalifikationer i en praktisk organisatorisk kontekst
 • egne faglige muligheder i en erhvervsmæssig sammenhæng.

 

Færdigheder i at

 • anvende faglige teorier og metoder i forhold til konkrete opga-ver
 • anvende faglige teorier og analysemetoder til at belyse kon-krete arbejdssteder, organisationer og arbejdsgange
 • anvende organisationsteorier til at belyse konkrete arbejdsste-der og arbejdsgange.

 

Kompetencer til at

 • reflektere over konkrete arbejdsmæssige forhold på arbejdspladsen, herunder egen rolle og egne arbejdsopgaver
 • reflektere over egne karrieremuligheder og -perspektiver i relation til valg af kandidatuddannelse
 • løse større akademiske arbejdsopgaver med relation til egen faglighed.

Den studerende opgiver 600 normalsider teoretisk/analytisk litteratur af relevans for praktikopholdet. Halvdelen af den opgivne litteratur skal være faglitteratur inden for informationsstudier, den anden halvdel skal være relevant organisationsteoretisk litteratur. Pensum må indeholde litteratur, der har været opgivet til eksamen i andre af uddannel-sens fagelementer. Pensum skal forhåndsgodkendes af eksaminator.

Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 600-650 timer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 219
 • Praktik
 • 600
 • I alt
 • 819
Mundtlig
Individuel
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Eksamenssprog: Dansk eller Engelsk
Omfang: 21-25 normalsider. Prøven kan kun aflægges individuelt

Portfolien består af 4 bundne opgaver:
• Præsentation af praktiksted/virksomhed (2-3 normalsider),
• Organisationsanalyse af virksomheden (3-4 normalsider),
• Interview med nærmeste foresatte/leder om virksomhedens strategi (5-6 normalsider) og
• Refleksion over faglighed i praksis (11-12 normalsider)

Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semesteret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviseren. Portfolien bedømmes ved eksamen som én samlet skriftlig aflevering.

Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og kandidaten agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision. Den studerendes arbejdsopgaver skal være relevant for fagområdet informationsstudier.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2023

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2023