HIVB00301U  Videnskabsteori: Kultur

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Theory of Science: Culture

Kursusindhold

Formålet med kurset er at introducere til centrale videnskabsteoretiske grundproblemer af relevans for kulturstudier, herunder at se teorierne anvendt i aktuel forskning. Kurset gennemgår de væsentligste videnskabsteoretiske retninger - positivisme, fænomenologi, socialkonstruktivisme, og nymaterialisme -  med fokus på at fremhæve deres nutidige betydning for kulturstudiernes forskningsområde. Der vil løbende blive givet eksempler på konkrete undersøgelser, hvor videnskabsteoretiske spørgsmål er afgørende for vurderingen af tilgang og resultater - ligesom de studerende selv vil arbejde med at analysere sådanne konkrete eksempler fra aktuel forskning. Kurset introducerer desuden til akademisk formidling og giver eksempler på, hvordan man anvender teori, bygger akademiske argumenter op, samt formidler disse så de opfylder kravene til den akademiske opgave.

 

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • kulturfagenes historie
 • videnskabsteoretiske positioner og begreber inden for kulturfa-gene
 • akademisk vidensproduktion og skrivning.

 

Færdigheder i at

 • redegøre for og diskutere videnskabsteoretiske positioner og begreber
 • redegøre for og diskutere positioner og begreber inden for kul-turfagene
 • udarbejde en tekst, der lever op til akademiske standarder for vidensproduktion.

 

Kompetencer i at

 • identificere videnskabsteoretiske positioner inden for kulturfa-gene.
 • analysere en videnskabsteoretisk problemstilling inden for kul-turfagene
 • skrive og argumentere akademisk.

Ex. på litteratur der tænkes anvendt i kurset:

 • Fuglsang, L, Olsen, PB & Rasborg, K. (red) (2013). Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. På tværs af fagkulturer og paradigmer. Samfundslitteratur. (Uddrag) 

 • Collin, F & Køppe, S (red) (2014). Humanistisk videnskabsteori. 3. udgave. Lindhardt & Ringhof. (Uddrag)

 • Sørensen, AS, Høystad, OM, Bjurström, E, & Vike, H (2010). Nye kulturstudier. Teorier og temaer. Tiderne Skifter. (Uddrag)

   

Holdundervisning, gruppearbejde, øvelser, skriveøvelser, oplæg, og forelæsninger
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksaminationssprog: Dansk
Omfang 16-20 normalsider ved en individuel besvarelse
Ved gruppebesvarelse se Prøvebestemmelser i STO 2018
Der gives 7 dage til besvarelsen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2019

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen, august 2019

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Eksamen
 • 120
 • Forberedelse
 • 205,8
 • I alt
 • 410,8