HIVB00134U  Praksisfelter - Kultur og medier (valgfag og konstituerende)

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Fields of Practice - Culture og Media (elective and constituent)

Kursusindhold

Kulturliv i København

Dette kursus har fokus på fire udvalgte kulturinstitutioner og deres praksis i København. Det er en en bærende ide for kurset, at de studerendes projektarbejde skal tage udgangspunkt i problemstillinger, som er formuleret af de udvalgte kulturinstitutioner.

De fire kulturinstitutioner vil være et arkiv, et bibliotek, et museum og et kulturhus. Der vil være ekskursioner til disse kulturinstitutioner, hvor centrale medarbejdere præsenterer deres institutionerne og de problemstillinger, som institutionen gerne vil have jer til at arbejde videre med.

Udover ekskursioner og projektarbejde, skal vi i fællesskab også indsamle og analysere viden om København som kommune og by, den lokale kulturpoltik og de udvalgte kulturinstitutioner. Derudover vil der være mere traditionel holdundervisning, hvor der introduceres til forskellige teoretiske perspektiver, der kan anvendes i arbejdet med projektrapporterne. Det kan f.eks. være om forskellige aspekter af brugerindragelse som makerspaces, samskabelse og frivillighed. Eller introduktioner til teoridanelser om partnerskaber, indretning og udstillingspraksis.

 

Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • et givet praksisfelt inden for enten “Brugere og formidling”, ”Kultur og medier” eller ”Information og organisering”

 • udfordringer og forandringer samt muligheder og ressourcer inden for det givne praksisfelt.

Færdigheder i at

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika, fx dets relationer og processer, roller og positioner, aktører og kommunikationsformer

 • formidle en relevant problemstilling eller projektidé inden for det givne praksisfelt.

Kompetencer i at

 • reflektere over det givne praksisfelts grænser, selvforståelse og udviklingsmuligheder

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • vurdere muligt samarbejde og partnerskaber i forbindelse med projektet/ projektideen inden for det givne praksisfelt.

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • identificere en problemstilling eller modne en projektidé med særligt fokus på kultur og medier inden for et givet praksisfelt

 • analysere og reflektere over det givne praksisfelts karakteristika

 • planlægge og/eller organisere arbejdet med eget projekt inden for det givne praksisfelt

 • reflektere over opnået viden om et givet praksisfelt inden for kultur og medier

 • vurdere mulige samarbejder og partnerskaber i forbindelse med projektet /projektideen der har fokus på kultur og/eller medier inden for det givne praksisfelt.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Bodin, Elisabeth og Johanna Lassenius (red.) (2006). Udstillingen mellem fokus og flimmer: en antologi om udstillingsmediet. København: Multivers
 • Kroski, Ellysa (Ed.) (2017). The makerspace: Librarian's sourcebook. London: Facet Publising.
 • Sanderhoff, Merete (red.) (2014). Sharing is caring: åbenhed og deling i kulturarvssektoren. København: SMK.
 • Tepper, Steven and Bill Ivey (Eds.) (2008). Engaging art: The next great transformation of America's cultural life. New York: Routledge.

 

studenteroplæg, holdundervisning, feltarbejde, workshops, gruppearbejde, vejledning, forelæsninger, ekskursioner
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Eksaminationssprog: Dansk
Materialet består af en projektopgave. Opgaven skal tage udgangspunkt i et empirisk materiale som den studerende selv har indsamlet. Omfang 20-25 sider for en individuel besvarelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Sommereksamen 2019

Reeksamen

Samme prøveform som ved ordinær eksamen. August 2019

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Eksamen
 • 151
 • Eksamensforberedelse
 • 174,8
 • I alt
 • 410,8