HIVB00064U  Kulturfeltets aktører

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

The Cultural Field and its Agents

Kursusindhold

Kurset er en introduktion til det kulturelle felt i Danmark. En del af kurset beskræfter sig med de samfundsmæssige-, politiske- og informationsteknologiske forandringer, der har betydning for kulturlivet. Derudover indtroduceres der til væsentlige kulturinstitutioner som f.eks. biblioteker, museer, teatre og kulturhuse. Hvorfor er de blevet skabt? Hvordan har de udviklet sig? Hvilke udfordringer står de overfor i dag? En væsentig del af kurset er de forskellige formidlingsformer, som kulturinstionererne praktiserer. Hvordan kan de beskrives og analyseres? Hvorledes kan formidlingsformerne relateres til forskellige kulturpolitiske strategier?

I ovenstående er kulturlivets kontekst, institutioner og formidling berørt. I tillæg til dette er brugerne af de kulturelle tilbud et væsentligt omdrejningspunkt for kurset. Hvordan ser forskellige brugergruppers kulturelle præferencer ud? Og hvodan og hvorfor har kulturforbruget ændret sig over tid?

Målbeskrivelser

Kompetencemål for modulet

Modulet giver den studerende:

Viden om og forståelse af

 • det kulturelle felt, dets aktører, institutioner, historie, formidlingsformer og brugsmønstre

 • forskellige kultur-, dannelses- og læringsbegreber samt kulturpolitiske strategier

 • kulturfeltets brugere, brugsmønstre samt formidlingsstrategier hertil

 • hvordan den samfundsmæssige, politiske og informationsteknologiske udvikling spiller sammen med kulturfeltets aktører.

Færdigheder i at

 • reflektere over og anvende centrale teorier i forhold til kulturfeltets aktører

 • identificere og analysere kulturelle aktører og kulturprojekter lokalt, nationalt og globalt, herunder i et digitalt perspektiv

 • identificere og vurdere forskellige formidlingsformers anvendelighed i spændet mellem kontekst, indhold og bruger

 • diskutere forskellige brugergruppers præferencer og kulturelle praksis i relation til metoder og teorier om brugere.

Kompetencer i at

 • identificere og analysere centrale problemstillinger inden for det kulturelle felt

 • diskutere forskellige kulturelle og kulturpolitiske perspektiver

 • deltage i og bidrage til faglige diskussioner inden for det kulturelle felt og dets aktører.

Faglige mål

Eksaminanden kan

 • redegøre for forskellige teoretiske tilgange til og perspektiver på det kulturelle felt, dets aktører, institutioner, formidlingsformer og brugsmønstre

 • identificere og beskrive centrale kultur-, kulturpolitiske, dannelses- og læringsmæssige begreber og deres implikationer for formidlingsformer, brugere og brugermønstre

 • anvende kulturteoretiske begreber til identifikation og analyse af kulturelle og kulturpolitiske problemstillinger

 • vurdere og diskutere kulturformidlingsmæssige og kulturpolitiske perspektiver på det kulturelle felt

 • analysere problemstillinger i relation til internettet og kulturens aktører.

Eksempler på litteratur der tænkes anvendt på kurset:

 • Dahlkild, Nan (red.) (2015). Huse der har formet os - Arkitekturhistorien bag danskernes institutioner og offentlige rum. Museums Tusculanums Forlag.

 • Hvenegaard Rasmussen, Casper (2016). Formidlingsstrategier - En grundbog om kulturinstitutioners formidling. Samfundslitteratur.

 • Simon, Nina (2010). The participatoty museum. MUSEUM 2.0.
 • Wilken, Lisanne (2014). Bourdieu for begyndere. Samfundslitteratur.
Holdundervisning, forelæsninger, ekskursioner, diskussioner og øvelser.
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Eksaminationssprog: Dansk
Den studerende får 24 timer før eksaminationen udleveret et eller flere spørgsmål, som den studerende skal forberede at besvare i form af et mundtligt oplæg. Se særlige bestemmelser i Studieordningen under kursusbeskrivelsen
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Under forberedelsen: er alle hjælpemidler tilladt.

Under eksaminationen: noter udarbejdet i forberedelsen

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Vintereksamen 2018

Reeksamen

Samme som dem ordinær prøve, Februar 2019

 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 85
 • Eksamen
 • 8
 • Eksamensforberedelse
 • 317,8
 • I alt
 • 410,8