HITK13061U Oversættelse og tværkulturel formidling: Emne inden for oversættelsesstudier

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Topic within Translation Studies

Kursusindhold

KRIMIEN i oversættelse og tekstning

 

Krimigenren er en af de mest populære og mest oversatte genrer, både i dansk og global sammenhæng. Med emnekurset ”Krimien i oversættelse og tekstning” vil vi tage fat i de særlige udfordringer og problemstillinger der knytter sig til oversættelse af netop kriminalgenren (i alle dens afskygninger). Vi vil arbejde med stilleje, sprogvariation og fagterminologi (sociolekter, politiudtryk, gangsterjargon, retsmedicinske vendinger etc.). Vi vil rette opmærksomheden på genrens narrative særtræk der ikke må forsvinde i oversættelsen (suspense, clues, miljøbeskrivelser). Vi vil se på genoversættelse (krimier der tidligere blev betragtet som andenrangslitteratur og blev oversat derefter, men siden er steget i status og derfor kalder på nyoversættelse) og på  pseudooversættelse (forfattere til tidlige italiensk-skrevne krimier anglificerede fx deres navne, så værkerne fremstod angloamerikanske). Inden for film- og tv-tekstning er der også masser at kaste sig over, fra hårdkogte Chandler-filmatiseringer, til franske film noir, den italienske Montalbano-serie, samt de danske/skandinaviske krimiseriers succes i udlandet; ligesom der findes kriminalstof inden for oversat journalistik og tv-reportage. Formålet med kurset er at opøve den studerendes evne til at reflektere over disse spørgsmål, samt styrke oversættelsespraksis og oversættelseskritik gennem arbejdet med konkrete tekster.

Vi vil bl.a. læse et særnummer af The Journal of Specialised Translation om ”Crime in translation” (2014, eds. Seago, Evans & Rodriguez de Céspedes): https:/​/​www.jostrans.org/​issue22/​issue22_toc.php

Andre relevante og aktuelle artikler vil blive lagt i Absalon.

Kurset vil omfatte ugentlige lektioner á 3-4 timer, vekslende mellem forelæsninger og holdundervisning med diskussion, øvelser i timen, og egen oversættelse/​oversættelseskritik som hjemmearbejde (gruppe/individuelt). Der vil også være besøg til relevante institutioner ude i byen.
Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, samt som KA-tilvalg for studerende fra andre institutter (kendskab til mindst ét fremmedsprog på højt niveau er dog en forudsætning).
Det kan tages som en del af studiemønstret Oversættelse og tværkulturel formidling eller som frit emnekursus.

Kurset ligger i forlængelse af oversigtskurset i efteråret 2020 ”Oversættelse i teori og praksis: En oversigt over centrale begreber, problemstillinger og skoler inden for oversættelsesstudier”. Har man ikke fulgt dette kursus, kan man med fordel orientere sig i grundbogen fra efteråret: Jeremy Munday (2016): Introducing Translation Studies. Theories and Applications. 4. edition (fås i Academic Books).
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, Portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 9. juni 2021
• Redegørelse for problemfelt og foreløbig problemformulering på 1-2 sider (aflevering slut april)
• Kommenteret litteraturliste og begrundelse for valg af tekst til oversættelse/​oversættelseskritik på 2-3 sider (afleveres midt maj)
• Afsluttende hjemmeopgave, omhandlende en særlig problemstilling inden for kursets emnefelt, eksemplificeret gennem egen oversættelse eller oversættelseskritik, på 21-25 sider i alt, inklusiv problemformulering og kommenteret litteraturliste (frist for samlet portfolio, start juni).
Kriterier for bedømmelse