HITK13012U Oversættelse og tværkulturel formidling: Oversættelse i teori og praksis

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Translation in Theory and Practice

Kursusindhold

Kurset giver en introduktion til begreber, retninger og strategier inden for oversættelsesteori og –praksis. Såvel overordnede som mere specifikke sproglige, litterære, historisk-kulturelle eller medierelaterede problemstillinger præsenteres og diskuteres, som fx: Hvilket syn har forskellige perioder og kulturer haft på oversættelsespraksis? Hvor ”fri” eller ”tro” kan en litterær oversætter være i forhold til originalteksten? Hvilke særlige problemer knytter sig til billedmedieoversættelse? Hvor står oversætteren i forhold til politisk og/eller ideologisk ladede tekster? Hvordan oversætter man i en postkolonial kontekst? Kan de forskellige sprog, med deres strukturelle og retoriske forskelle, overhovedet udtrykke det samme? Hvad betyder maskinoversættelse for oversætterens arbejde? Kurset sigter på at opøve den studerendes evne til at reflektere over disse spørgsmål, samt at styrke oversættelsespraksis og oversættelseskritik gennem arbejdet med konkrete tekster.

Jeremy Munday: Introducing Translation Studies. Theories and Applications, Routledge 2016 (4th revised edition). Fås i Academic Books.

Yderligere tekster og materiale vil ligge i Absalon.

Kurset vil omfatte ugentlige lektioner á 4 timer, vekslende mellem forelæsninger og holdundervisning med diskussion, øvelser i timen, og egen oversættelse/​oversættelseskritik som hjemmearbejde (gruppe/individuelt), samt mundtlige oplæg ved de studerende.
Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, samt som KA-tilvalg for studerende fra andre institutter (kendskab til mindst ét fremmedsprog på højt niveau er dog en forudsætning).
Det kan tages som en del af studiemønstret Oversættelse og tværkulturel formidling eller som frit emnekursus.

Studerende der skriver oversættelsesrelateret speciale kan følge kurset, under forudsætning af at der er plads.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio, En samlet portfolio uploadet i digital eksamen: Deadline 5. januar 2022
• En kommenteret oversættelse (ca. 5 sider – aflevering slut november)
• Et mundtligt oplæg (abstract, slides og refleksionspapir indgår i portfolien, 5-7 sider – oplæg aflægges i grupper hen over semesteret)
• Afsluttende hjemmeopgave omhandlende en særlig problemstilling indenfor pensum, eksemplificeret gennem egen oversættelse eller oversættelseskritik (10-12 sider – afleveres start januar).
Kriterier for bedømmelse