HITK03781U Italiensk - Sprog 3: sprog, didaktik og oversættelse (KASF/KATV)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Italian - Language 3: Language, Didactics and Translation (KASF/KATV)

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Modulet består af følgende undervisningsforløb:

Sprog og didaktik (Giese & Strudsholm)

Der opøves færdigheder i at formulere grammatiske regler for italiensk med udgangspunkt i konkret tekstmateriale og i at anskue grammatiske problemstillinger i et tekstlingvistisk, komparativt og pragmatisk perspektiv.

Oversættelse dansk-italiensk og italiensk-dansk (Giese)

Der opøves færdigheder i at oversætte til og fra italiensk, med frembringelse af sprogligt korrekte og velfungerende tekster der tager højde for registerkrav, genrekonventioner og baggrundsviden, og i at diskutere og vurdere egen og andres oversættelsespraksis, med inddragelse af relevante begreber inden for oversættelsesteori.

Salvi & Vanelli: Nuova grammatica italiana. Il Mulino 2004

Øveraas: Ti faldgruber. Oversættelse for ikke-oversættere. Samfundslitteratur 2014.

1 timer forelæsning
5 timer holdundervisning
Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende
termin.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Omfang: 5 timer.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviser.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Italiensk og dansk.
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

 •  2 godkendte oversættelser italiensk-dansk
 •  2 godkendte oversættelser dansk-italiensk
 •    1 godkendt mundtligt oplæg på maksimalt 5 minutter om et grammatisk emne
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Alle, dog ikke internet.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Samme som den ordinære prøve.

Til prøven ved ikke-godkendt aktiv deltagelse tilføjes 1-2 ekstra spørgsmål.

Kriterier for bedømmelse