HITK03781U Sprog, didaktik og oversættelse (KASF)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Language 3: Language, Didactics and Translation (KASF)

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Modulet består af følgende undervisningsforløb:

Sprog 3 (fælles forelæsning med fransk, spansk og tysk):

Forelæsningsrækken skal understøtte arbejdet med og forståelsen af sproglige problemstillinger på et videnskabeligt grundlag i form af en introducerende indføring i relevant sprogvidenskabelig teori og metode. Vi vil også komme ind på relevante sprogtypologiske forskelle (germansk vs. romansk) og kontrastiv lingvistik.

Forelæsningerne vil ligge inden for områderne strukturalisme, funktionel-kognitiv lingvistik, sprogbrugsbaseret teori og metode, sproglig variation og sprogforandring, sociolingvistik, pragmatik, sprogtilegnelse, korpuslingvistik, sprogtypologi/kontrastiv lingvistik mm.

Sprog og sprogbeskrivelse (JG & ES)

Der opøves færdigheder i at formulere grammatiske regler for italiensk med udgangspunkt i konkret tekstmateriale og i at anskue grammatiske problemstillinger i et tekstlingvistisk, komparativt og pragmatisk perspektiv.

Oversættelse dansk-italiensk og italiensk-dansk (JG)

Der opøves færdigheder i at oversætte til og fra italiensk, med frembringelse af sprogligt korrekte og velfungerende tekster der tager højde for registerkrav, genrekonventioner og baggrundsviden, og i at 

diskutere og vurdere egen og andres oversættelsespraksis, heriblandt maskinoversatte tekster, med inddragelse af relevante begreber inden for oversættelsesteori.

Salvi & Vanelli: Nuova grammatica italiana. Il Mulino 2004

Øveraas: Ti faldgruber. Oversættelse for ikke-oversættere. Samfundslitteratur 2014.

Digitale oversættelsesredskaber og tekstkorpora

1 timer forelæsning
5 timer holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 14
  • Holdundervisning
  • 70
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 5 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Fagstudieordning for kandidatdelen af sidefaget i italiensk sprog og kultur, 2020

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Alle dog ikke internet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Fagstudieordning for kandidatdelen af sidefaget i italiensk sprog og kultur, 2020

Kriterier for bedømmelse