HITB00941U Italiensk Sprog 2: Grammatik og kommunikation

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Italian - Language 2: Grammar and Communication

Kursusindhold

Modulet består af følgende undervisningsforløb:

•Grammatik 

•Mundtlig kommunikation 

•Skriftlig kommunikation

Der opøves færdigheder i at:

 • redegøre for og diskutere grammatiske problemstillinger inden for italiensk og kontrastivt italiensk-dansk
 • oversætte lettere italienske tekster til dansk og lettere danske tekster til italiensk
 • forstå og anvende forskellige registre på italiensk
 • resumere og diskutere indholdet af mundtlige/skriftlige tekster på italiensk
 • producere tekster på italiensk, mundtligt og skriftligt.

Trifone & Palermo: Grammatica italiana di base. Zanichelli.

Holdundervisning
Undervisningen og eksamen foregår fortrinsvis på italiensk.

Den mundtlige prøve former sig som en diskussion af materialet i forhold til
kursets pensum
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Portfolien består af en række bundne elementer, hvoraf en del kan udgøres
af mundtlige oplæg. Den konkrete beskrivelse af elementerne og hvorledes
de vægtes fremgår af kursusbeskrivelsen.
Krav til indstilling til eksamen

Prøveform: Portfolio.

Omfang: 16-20 normalsider, jf. Særlige bestemmelser.

Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.

Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.

Eksaminationssprog: Italiensk og dansk.

Tilladte hjælpemidler: Alle.

Syge-/omprøve: Portfolio, 21-25 normalsider, jf. Særlige bestemmelser.

Reeksamen

Ved syge-/omprøven skal portfolien, ud over de bundne elementer (aktiviteter), der indgår ved den ordinære prøve, rumme en besvarelse på 4-5 normalsider af en ekstra opgave. Denne opgave formuleres af underviseren og 
dækker et emne eller en vinkel, der ikke allerede er behandlet i de bundne 
elementer.

Kriterier for bedømmelse