HITB00841U Italiensk - Italiensk sprog og tekst

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Italian - Italian Language and Text

Uddannelse

Italiensk

Kursusindhold

Modulet består af følgende undervisningsforløb:

Grammatik (Strudsholm). De grundlæggende regler og begreber inden for italiensk grammatik og elementær sprogvidenskab gennemgås, og der opøves færdigheder i at anvende disse regler og begreber.

Fonetik (Giese). De grundlæggende regler og begreber inden for italiensk fonetik og ortografi gennemgås, og der opøves færdigheder i at anvende disse regler og begreber.

Oversættelse (Giese). Der opøves færdigheder i oversættelse af lettere tekster til og fra italiensk.

Tekst-, film- og medieanalyse (Giese). Der opøves færdigheder i at redegøre for grundbegreber inden for tekstanalyse og i at analysere indhold, struktur og form i italienske tekster og film og identificere genremæssige konventioner.

Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk. Hans Reitzels Forlag

Forsberg: La grammatica. Gyldendal

Trifone & Palermo: Grammatica italiana di base. Zanichelli

Pedersen: Teksters tale. Museum Tusculanum

Det er en forudsætning for at blive tilmeldt kurserne på bacheloruddannelsen i italiensk, at du har italiensk på A-niveau eller har bestået 30 ECTS italiensk propædeutik.
Holdundervisning
Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende
termin.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 84
  • Forberedelse (anslået)
  • 325,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7 trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviser.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Tilladte hjælpemidler: Ingen.
Eksaminationssprog: Italiensk og dansk.
Syge-/omprøve: Samme som den ordinære prøve
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af: 

  • 2 godkendte skriveøvelser (à 3-5 normalsider) 
  • 1 godkendt mundtligt oplæg (max. 5 minutter)
Reeksamen

Som ordinær prøve, dog:til prøven ved ikke-godkendt aktiv deltagelse tilføjes 1 ekstra spørgsmål.

Kriterier for bedømmelse