HIMKTY30EU Interkulturelle markedsstudier - Udvidet rojektorienteret forløb (tysk)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Intercultural Market Studies - Extended Academic Internship (German)

Kursusindhold

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af: 

 • kommunikationsveje og organisationsformer på en arbejdsplads 
 • konkrete sproglige, markedsrelaterede og kulturelle problemstillinger i en virksomhed/organisation 
 • anvendelsesmulighederne for et eller flere af uddannelsens fagområder.

Færdigheder i at:

 • analysere forhold på en arbejdsplads ud fra en organisationsteoretisk synsvinkel 
 • vælge, begrunde og anvende relevant teoretisk litteratur til at analysere forhold på en arbejdsplads 
 • relatere konkrete markeds- og marketingspecifikke, sproglige og kulturelle problemstillinger til det teoretiske og metodiske indhold i uddannelsen.

 

Kompetencer til at: 

 • reflektere kritisk og selvstændigt over udnyttelsen af den sprogligkulturelle uddannelse i en konkret erhvervsmæssig sammenhæng 
 • Udføre konkrete arbejdsopgaver på en arbejdsplads med brug af sproglige og kulturelle kvalifikationer fra uddannelsen.
Gennemførelse af et projektorienteret forløb af 4-5 måneders varighed (650-
750 arbejdstimer).
Hjemmeopgaven består af to dele, en rapport (16-20 normalsider og en faglig redegørelse (ca. 10 normalsider).
Rapporten skal beskrive hovedfaser og arbejdsopgaver i det projektorienterede forløb samt analysere arbejdspladsen med inddragelse af relevant teori
inden for organisationsteori eller fagspecifikke teorier fra den studerendes
uddannelse.
En udvalgt arbejdsopgave eller opgavetype fra det projektorienterede forløb skal diskuteres i dybden, således at det fremgår, hvorledes eksaminandens baggrund og kvalifikationer har kunnet anvendes i opgaveløsningen, herunder såvel specifikke sproglige og kulturelle kompetencer som personlige arbejdsrelaterede kompetencer og humanistiske generalistkvalifikationer.
Den faglige redegørelse skal forholde sig til et relevant sagsområde som vedrører arbejdspladsens arbejdsområde. Mulige emner kan handle om praktikpladsens overordnede arbejdsområde eller branchen generelt.
 • Kategori
 • Timer
 • Praktik
 • 819
 • I alt
 • 819
Ikke relevant
Point
30 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveform: Fri hjemmeopgave.
Omfang: 26-30 normalsider, jf. Særlige bestemmelser.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Eksaminationssprog: Dansk, engelsk eller det studerede sprog efter aftale
med eksaminator.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Krav til indstilling til eksamen

Studienævnet skal godkende kontrakt og arbejdsbeskrivelse, inden det projektorienterede forløb påbegyndes.

Find kontrakten her.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Som ordinær eksamen.