HIEB0005EU IEP/LIN; Germansk sproghistorie

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

History of the Germanic Languages

Uddannelse

Indoeuropæisk og Lingvistik

Kursusindhold

Kurset giver den studerende:
Viden om og forståelse af:

 • de særtræk der karakteriserer den germanske sproggren i forhold til det urindoeuropæiske udgangspunkt,
 • de synkrone sproglige forhold omkring gotisk som repræsentant for de germanske sprog,
 • de germanske sprogs fonologiske (lydlige) og morfologiske (bøjnings- og afledningsmæssige) historie, især illustreret ved gotisk, dels bagud i forhold til det indoeuropæiske grundsprog, dels fremad i forhold til de moderne germanske sprog, eksempelvis dansk.
   

Færdigheder i at: 

 • oversætte sprogprøver fra gotisk suppleret med et eller flere andre oldgermanske sprog og analysere dem synkront og diakront, 
 • tilegne sig sprogvidenskabelige tekster og bedømme dem kritisk med henblik på informationsindhold, anvendelighed og troværdighed, 
 • formidle ovenstående viden skriftligt og mundtligt med anvendelse af den korrekte terminologi.


Kompetencer i at: 

 • tilegne sig fonologiske og morfologiske systemer ved indlæring af nye sprog hurtigt og effektivt, 
 • søge efter information der belyser sproghistoriske analyseproblemer, 
 • begrunde og argumentere for en selvstændig stillingtagen og oparbejde en kritisk tilgang til præsentation af forskellige synspunkter og fremgangsmåder.
Målbeskrivelser

Faglige mål

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:
 

Bacheloruddannelser:

2018-ordningen (Lingvistik)

2017-ordningen (Lingvistik og Indoeuropæisk)

BA-tilvalg:
2019-ordningen (Indoeuropæisk)
 

Alle studieordningerne findes her.

 

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 118,5
 • Holdundervisning
 • 84
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bunden hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Reeksamen

Bunden hjemmeopgave