HHIK09741U  HIS 74. Danmark i 1500-tallet - fra Christian 2. til Frederik 2.

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

HIS 74. Danmark i 1500-tallet - fra Christian 2. til Frederik 2.

Uddannelse

Historie
Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Det centrale fag i Historie med gymnasierettet profil: Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historie (KUN BA-tilvalg for studerende med grundfag i Historie)
Modul T5: Historisk tilvalgsprojekt (HHIB10511E)
[Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Kursusindhold

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse
Danmark i 1500-tallet - fra Christian 2. til Frederik 2.
1500-tallet var en brydningstid i Danmark og Europa, hvor middelalderen glider over i tidlig moderne tid. I Danmark er århundredet kendetegnet ved store samfundsmæssige omvæltninger som oprøret mod Christian 2. og borgerkrigen Grevens Fejde. Den lutherske reformation og opgøret med den katolske kirke fik vidtrækkende betydning for hele samfundsudviklingen, både politisk, religiøst, social og kulturelt. Og det var en periode med nye opdagelser og erkendelsesmæssige udfordringer, nordeuropæisk renæssance og humanisme, og med en begyndende naturvidenskabelig revolution.

Kurset vil diskutere og analysere disse væsentlige elementer af 1500-tallets historie gennem læsning af forskningslitteratur og med særligt fokus på benyttelsen af kilder (såvel dokumenter som samtidige trykte skrifter) til tre overordnede temaer:

- Den politiske og samfundshistoriske udvikling, herunder kilder til Det Stockholmske Blodbad 1520, Frederik 1.s håndfæstning 1523 og kilder til Grevens Fejde 1534-36.
- Kirke- og kulturhistorie i relation til reformationens gennemførelse, herunder Christian 3.s Københavnske reces 1536, Kirkeordinansen 1537/39 og Peder Palladius’ Visitatsbog ca. 1543.
- Videnskabshistorie, herunder Københavns Universitets fundats 1539 og kilder til Tycho Brahes historie (1542-1601).


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• vise god forståelse for 1500-tallets historie, herunder i særlig grad Danmarks historie, og de relevante kilder hertil
• under vejledning forfatte en selvstændig skriftlig opgave med fokus på præsentation, diskussion og konklusion på grundlag af et historisk kildemateriale
• eksplicit forholde sig til de problemer, der knytter sig til anvendelsen af kilderne
• inddrage forskningssituationen i formuleringen af problemstillingen og i analysen af kilderne
• udvise metodisk og teoretisk sikkerhed i analysen

Som grundbøger benyttes Olaf Olsen (red.): Gyldendal og Politikens danmarkshistorie, Bind 7: "På Guds og herskabs nåde”, 1500-1600. 1989 eller senere udgaver (herunder online på http:/​/​denstoredanske.dk/​Danmarkshistorien) samt de relevante sider af Aksel E. Christensen m.fl. (red.): Danmarks historie, Bind 2: ”Tiden 1340-1648” i to halvbind), 1980. De studerende forventes til første undervisningsgang at have læst som minimum ”På Guds og herskabs nåde”.

Yderligere litteratur og kilder oplyses i forbindelse med kursusstarten.

Holdundervisning /seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse
  • 203
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5