HHIK08745U HIS 74. Korstog og korsfarerstater, 1095-1291

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

HIS 74. Korstog og korsfarerstater, 1095-1291

Uddannelse

Historie
Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Det centrale fag i Historie med gymnasierettet profil: Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historie (KUN BA-tilvalg for studerende med grundfag i Historie)
Modul T5: Historisk tilvalgsprojekt (HHIB10511E)
[Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Kursusindhold

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse
Korstog og korsfarerstater, 1095-1291
Et væsentligt afsnit i den europæiske middelalderhistorie udspillede sig slet ikke i Europa, men i Mellemøsten, da kristne korsfarere som resultat af Det Første Korstog erobrede Jerusalem i 1099 og etablerede Kongeriet Jerusalem. Frem til 1291 eksisterede de kristne korsfarerstater, og vi vil undervejs i dette kursus kigge på korsfarerstaternes sociale, politiske og kulturelle historie. I løbet af kurset vil vi også diskutere baggrunden for korstogsbevægelsen, gennemgå de forskellige ekspeditioner til det Hellige Land, sammenligne med korstogene til Baltikum og Den Iberiske Halvø og diskutere korstogsbegrebets historie frem til moderne tid. De studerende vil få kendskab til de væsentlige forskningstraditioner inden for studiet af korstogshistorien og blive præsenteret for forskellige kildetyper, deriblandt krøniker, breve, kunstværker, arkæologiske fund, håndskrifter, diplomer og lovtekster.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• vise god forståelse af korstogenes historie 1095-1291 og de relevante kilder til det
• under vejledning forfatte en selvstændig skriftlig opgave med fokus på præsentation, diskussion og konklusion på grundlag af et historisk kildemateriale
• eksplicit forholde sig til de problemer, der knytter sig til anvendelsen af kilderne
• inddrage forskningssituationen i formuleringen af problemstillingen og i analysen af kilderne
• udvise metodisk og teoretisk sikkerhed i analysen

- Malcolm Barber: The Crusader States. Yale University Press, 2012.
- Usāmah Ibn Munqidh: The Book of Contemplation, Islam and the Crusades. Penguin Classics, 2008.
- Peter W. Edbury. The Conquest of Jerusalem and the Third Crusade, Sources in Translation. Ashgate, 1998.
- Paul Riant: Skandinavernes Korstog og Andagtsreiser til Palæstina, 1000-1350, https:/​/​archive.org/​details/​skandinavernesk01riangoog

Holdundervisning /seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 203
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 388,5