HHIK01811U HIS 81. Migration og død - befolkningshistorie i 1800-tallets Danmark og Dataanalyse som historisk metode

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

HIS 81. Migration og død - befolkningshistorie i 1800-tallets Danmark og Dataanalyse som historisk metode

Uddannelse

Historie
Område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03811E) + Metodiske og analytiske redskaber (HHIK03821E)
[Fagstudieordning. Kandidatuddannelsen i historie [almen profil], 2019-ordningen]

For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatdelen af sidefaget med 30 ECTS, der skal udgøres af fagelementerne:
Område A: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03811E) + Metodiske og analytiske redskaber (HHIK03821E)
[Fagstudieordning. Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på
Historie, KA-2019, ét-faglig, lektionskatalog efterår 2021
eller
Historie, KA-sidefag-2019, lektionskatalog efterår 2021

HIS 81. Migration og død - befolkningshistorie i 1800-tallets Danmark og Dataanalyse som historisk metode
På dette kursus undervises i dataanalyse som historisk metode, så alle kan være med. De, som viser sig at være særligt data-interesserede, kan få lejlighed til at prøve kræfter med store datasæt fra forskningsprojektet Link-Lives (se Link-Lives.dk), men det er også muligt at bruge analysemetoderne helt simpelt til at strukturere en analyse af for eksempel 50 artikler om syfilis i Ugeskrift for Læger.

Historisk fokuserer undervisningen på, hvordan mennesker har levet deres kropslige og sociale liv i 1800-tallets Danmark med vægt på de enkelte menneskers og familiers handlemuligheder. I 1800-tallet ændrede betingelserne for det mest basale menneskelige sig med usædvanlig høj hastighed. Det gælder for eksempel barndommen, familien, mobiliteten, sundheden, sygdommene, fødslerne, døden og risikoprofilerne. Vi underviser ud fra to fokusfelter: mortalitet og migration.

Mortalitet: Døden burde være den simpleste af de demografiske processer, idet døden sker for alle, og kun én gang for hver person. Men sygdomme, dødsårsager og dødsårsagsstatistik er udfordrende at arbejde med i historisk-demografiske analyser, da de er under konstant påvirkning af sociale, moralske og politiske kræfter, samt en kontinuerlig udvikling af den medicinske viden. Vi arbejder på kurset med i hvor høj grad sygdomsbilleder, dødsårsager og kroppene ændrer sig (sygelighed, sundhed, aldring, dødelighed), og betydningen af bl.a. køn, alder og bopæl, samt politiske, videnskabelige og sociale kræfters påvirkning.

Migration: Mennesker har til alle tider flyttet sig, men hvor meget, hvorhen og hvem, der har været mobile, har ændret sig. Med de store samfundsændringer i 1800-tallet som urbanisering og industrialisering ændrede mulighederne sig for menneskers geografiske mobilitet. På kurset underviser vi i udviklingen og forskelle i mobilitet og i betydningen af bl.a. køn, erhverv, bopæl og alder.

Vi har bygget kurset op, så vi begynder med det metodiske, samtidig med at hele holdet læser fælles grundbøger, der giver et vidensgrundlag, så man kan få gode ideer til sin egen opgave. Efter den første måned fortsætter metodeundervisningen, mens læsningen i stigende grad fokuseres individuelt om den kommende opgaves problemformulering. I løbet af metodeundervisningen udarbejdes en poster, der analyserer noget af den kommende opgaves kildemateriale med dataanalyse-metoder. Metodeundervisningen afsluttes med en mundtlig eksamen i november.

Fra november koncentrerer undervisningen sig om opgaveskrivning med særlig vægt på, hvordan man laver en velfungerende forskningsdiskussion. Der kan både skrives mikrohistoriske opgaver og opgaver med en mere generaliserende synsvinkel, og tidsperiode kan vælges kortere eller længere.

Grundbøger på kurset er nedenstående. Oplysninger om den øvrige litteratur lægger vi i Absalon. Vi anbefaler, at I, inden kurset begynder, læser Livi-Bacci og efter eget valg enten Søren Mørch eller 200 sider i Rerup og laver uploads om dem efter anvisninger i Absalon, så vi kan komme hurtigt fra start.

- M. Livi-Bacci: The Population of EuropeA History. Oxford: Blackwell Publishers, 2000.
- Søren Mørch: Den ny Danmarks historie 1880-1960. Gyldendal, 1982 (eller senere).

Den ny Danmarks historie giver en velskrevet, fyndig og til tider provokerende gennemgang med stor vægt på emner af relevans for dette kursus. Findes på mange biblioteker eller kan købes antikvarisk.

Rerup, Lorenz: Tiden 1864-1914. (Gyldendals) Danmarks historie, Bd. 6. København, Gyldendal, 1989.

Tiden 1864-1914 er fremragende og velskrevet, men kan være svær, fordi den er på et højt fagligt niveau. Findes på mange biblioteker eller kan købes antikvarisk.

Holdundervisning / øvelser / andet
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 112
  • Forberedelse (anslået)
  • 406
  • Eksamensforberedelse
  • 259
  • I alt
  • 777
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
30 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse