HHIK00881U HIS 88. Økonomiske kriser og krisepolitik i Nordamerika og Vesteuropa i det 20. og 21. århundrede

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

HIS 88. Økonomiske kriser og krisepolitik i Nordamerika og Vesteuropa i det 20. og 21. århundrede

Uddannelse

Historie
Område E: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03881E)
[Fagstudieordning. Kandidatdelen af sidefaget i historie, 2019-ordningen]

Område E: mundtlig fremstilling og debat (HHIK13881E)
[Fagstudieordning. Kandidattilvalg i historie, 2019-ordningen]

Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03771E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk tilvalgsområde 2 (HHIB10221E) [kun for studerende med grundfag i Historie]
[Fagstudieordning. Bachelortilvalg i historie, 2019-ordningen]

Kursusindhold

Område E: Mundtlig fremstilling og debat [2019-ordningen]
Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat [2015-ordningen]
Historisk tilvalgsområde 2 [2019-ordningen [kun for studerende med grundfag i Historie]]
HIS 88.Økonomiske kriser og krisepolitik i Nordamerika og Vesteuropa i det 20. og 21. århundrede
Kurset omhandler det seneste århundredes tre store kriser i det økonomiske system: 1) Verdenskrisen (engelsk: The Great Depression) i mellemkrigstiden; 2) ”Oliekrisen” i 1970/80’erne; og 3) Finanskrisen (engelsk: The Great Recession) i årene efter 2007. Vi studerer krisernes forløb med udgangspunkt i de internationale økonomiske regimenter de opstod i, henholdsvis Guldstandarden, Bretton Woods-systemet og globaliseringens nye liberale orden. Foruden de økonomiske forhold arbejder vi med de politiske reaktioner, specielt bestræbelserne på at overvinde og forebygge kriser, med forskningsverdenens syn på kriserne, med krisernes indflydelse på levestandard og andre sociale forhold, samt med kriseforholdenes afspejling i kulturlivet, herunder massemedierne. Kurset begynder med en hurtig introduktion til området som helhed, fulgt af en gennemgang af udvalgte dele af nedennævnte bog om perioden 1919-1939, foruden arbejde med historiske kilder dækkende også de senere perioder.

Grundbog: Barry Eichengreen: Golden Fetters: The Gold Standard and the Great Depression, 1919-1939, Oxford University Press 1992/1996. Bogen er tilgængelig som e-publikation via REX og behøver ikke nødvendigvis anskaffes, men det anbefales at gøre det. Vær opmærksom på at der ofte er grænser for mange lånere der kan tilgå en e-bog inden for et givet tidsrum.   


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• redegøre for de væsentligste begivenheder og institutioner der knytter sig til emneområdet
• parafrasere og kommentere dele af områdets historiografi og de teorielementer denne bygger på
• kontrastere periodens politiske og forskningsmæssige forståelsesrammer vedrørende krisers årsag, håndtering og forebyggelse
• analysere en afgrænset del af kursets emneområde ud fra en styrende problemstilling, byggende på en kombination af historisk kildemateriale og forskningslitteratur tilvejebragt ved den enkelte deltagers egen søgning og udvælgelse

Holdundervisning /seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 203
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 388,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen [KA] (2015 & 2019) og Studiehåndbogen [BA] (2013 & 2019).

Kriterier for bedømmelse