HHIB09562U HIS 56. Reformationen

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

HIS 56. Reformationen

Uddannelse

Historie
Modul 3A:
Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (HHIB00561E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

Modul 3A: Område 3: Historieformidling med formidlingsteori (3. semester)
HIS 56. Reformationen
Reformationen var i snæver forstand en religiøs og kirkelig splittelse i 1500-tallets Europa, der førte til dannelsen af en række protestantiske kirker i et opgør med den katolske kirke. I bredere forstand var reformationen en serie af begivenheder med vidtrækkende politisk, kulturel, social og økonomisk betydning for den historiske udvikling på både kort og lang sigt. Det er på den baggrund blevet diskuteret, om reformationen handlede mere om magt og økonomi end religion og tro? Resulterede den i individualisering og frisættelse af mennesket eller snarere i øget social kontrol og disciplinering? Var den en folkelig bevægelse eller et elitært projekt? Kurset vil med udgangspunkt i læsning af forskningslitteratur og udvalgte kilder tage disse og andre spørgsmål op til debat og se på, hvordan reformationen kan forstås som historisk fænomen, hvilke drivkræfter der lå bag den, samt hvad dens langsigtede konsekvenser var. Reformationen er i høj grad en begivenhed, som eftertiden helt frem til vore dage har haft stærke meninger om, og det har præget formidlingen af den – bl.a. i forbindelse med reformationsjubilæet i 2017, hvor det blev diskuteret, om reformationen var en forudsætning for moderne demokrati, ligestilling og velfærdsstat. Kurset vil give et historisk overblik over de europæiske reformationer. Herunder vil reformationen i Danmark være et særligt studeret område, som også er velegnet til at belyse historiebevidsthed og formidlingsteoretiske problemstillinger.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• 

Oplyses i forbindelse med kursusstart.

Holdundervisning / seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 175
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 388,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen (2013).

Kriterier for bedømmelse