HHIB04712U HIS 71. Hovedtemaer i Danmarkshistorien efter 1945

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

HIS 71. Hovedtemaer i Danmarkshistorien efter 1945

Uddannelse

Område 1: introduktion til historievidenskab med humanistisk videnskabsteori (HHIB00711E)
[Bacheloruddannelsen i historie, 2022-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på Historie, BA, lektionskatalog efterår 2024

HIS 71. Hovedtemaer i Danmarkshistorien efter 1945

I kurset vil vi behandle hovedtemaer i Danmarkshistorien efter 1945. Kurset har både et indenrigspolitisk og et udenrigspolitisk fokus. Vi vil behandle velfærdsstatens realisering og efterfølgende kriser og undersøge, hvordan den kolde krig kom til at påvirke den danske befolknings hverdag. Det er historien om arbejdsmarkedspolitiske konflikter mellem kommunister og socialdemokrater, om socialdemokratisk og borgerlig antikommunisme, om centrum-højres kamp mod doktrinær systemtænkning samt om Det Nye Venstres indtog både i fagbevægelsen og som ny veluddannet middelklasseaktør i protestbevægelser og universitetsmiljøer. Danskernes kolde krig handler også om overvågningssamfundet, amerikanisering, atomkultur og miljøbevidsthed og om, hvordan velfærdssamfundets udvikling kom til at hænge uløseligt sammen med landets sikkerhedspolitiske situation. Kurser behandler således også dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik under den kolde krig og i den amerikanske verdensorden i 1990’erne og 2000’erne.

Petitum vil bestå af blandt andet historiske værker, og der vil være rig lejlighed til at inddrage samtidige kilder til at belyse og diskutere centrale problemstillinger.

Humanistisk videnskabsteori
I tilknytning til Introduktion til Historievidenskab følges en forelæsningsrække om humanistisk videnskabsteori. Her får du et kendskab til grundlæggende videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger inden for humaniora, og forelæsningerne vil behandle relationen mellem humanistisk videnskab på et generelt plan og de mere fagspecifikke videnskabelige praksisser. Forelæsninger giver således indblik i de forskellige fagligheder og faglige identiteter, der findes på instituttet, og du stifter bekendtskab med fagenes forskellige videnskabsteoretiske traditioner og udfordringer. Du får herunder viden om, hvordan fagene er forskellige, og hvad de har til fælles ud fra de helt grundlæggende spørgsmål: Hvad er viden? og Hvordan bliver viden til?

Område 1:
Der anvendes ikke en grundbog, men de studerende anbefales at læse Politikens og Gyldendals Danmarkshistorie for perioden efter 1945.

Humanistisk videnskabsteori:
- K. R. Eskildsen: Humaniora? En spørgende videnskabsteori. København: Samfundslitteratur, 2019.

Desuden digitalt kompendium.

Holdundervisning / forelæsninger / øvelser
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Holdundervisning
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 187
 • Eksamensforberedelse
 • 117,5
 • I alt
 • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Hjemmeopgave
Prøveformsdetaljer
Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse, der består af [A] tilstedeværelse i min. 80 % af forelæsningerne i den videnskabsteoretiske del og [B] to skriftlige opgaver, samlet 3-5 normalsider, i tilknytning til den videnskabsteoretiske del.
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse