HHIB01603U HIS 69. Religiøse brydninger i tidlig moderne Europa

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

HIS 69. Religiøse brydninger i tidlig moderne Europa

Uddannelse

Historie
Bachelorprojekt (HHIB00691E)
[Bacheloruddannelsen, 2019-ordningen]

Modul 5: Bachelorprojekt (HHIB00601E) 
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

Få overblik på   Historie, BA, lektionskatalog efterår 2021

HIS 69. Religiøse brydninger i tidlig moderne Europa
Kurset handler om de religiøse vækkelser og sekulariserende strømninger, som udviklede sig i Europa i perioden mellem 1600 og 1850. I de fleste europæiske lande opstod der kristne reformbevægelser, som fik stor indflydelse på både den individuelle livsførelse, skabte konflikter mellem indbyggerne og offentlig debat. Blandt disse bevægelser var der tilhængere, som udviklede radikale udlægninger af kristendommen, som ofte indeholdt kritik af de politiske magthavere og af social ulighed.

De sekulariserende strømninger indbefattede både debatter om tolerance over for heterodokse grupper og kritik af kirkens indflydelse på blandt andet politik og uddannelse. Det var især den franske materialisme og britiske deisme, som indledte en udvikling, hvor den religiøse sfære i stigende grad blev inddæmmet.

Kurset tilbyder teoretisk litteratur om religiøs radikalisering og sekulariseringsprocesser. De tilmeldte er velkomne til at skrive bachelorprojekt om disse emner i andre tidsrum end kurset indbyder til. Jeg lægger endvidere vægt på, at undervisningsplanen er dynamisk, således at vi i begyndelsen af semestret afklarer, om vi skal tage relaterede emner op. Det kunne fx være om kristne, jødiske og muslimske kulturmøder i Europa i ovennævnte periode.

I vil blive bedt om at købe en grundbog, som er en generel introduktion til det tidlig moderne Europa. Derudover vil litteraturen fortrinsvist bestå af kilder, artikler og bogkapitler, som tilmeldte på kurset vil kunne købe som kompendium inden semestret begynder.

Holdundervisning / øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse (anslået)
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Aktuelle studieordninger for Historie og Studiehåndbogen.

Kriterier for bedømmelse