HFRK14232U Fremmedsprogstilegnelse, kultur og didaktik : Emne inden for fremmedsprogs- og kulturdidaktik

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Topic within Foreign Language and Culture Pedagogy

Kursusindhold

Internationalisering og digitalisering i sprogundervisning

Hvordan kan vi styrke elevernes internationale og interkulturelle kompetencer og deres globale medborgerskab? Og hvordan kan digitale redskaber understøtte den internationale dimension i sprogundervisningen?

Dette er spørgsmål, som søges besvaret på nærværende kursus, der omhandler internationalisering og digitalisering i sprogundervisning. Kurset har fokus på sprogdidaktik på tværs af uddannelsesniveauer (grundskole, gymnasiale uddannelser, videregående uddannelser) og tager primært udgangspunkt i teorier om interkulturel pædagogik, globalt medborgerskab, Content and Language Integrated Learning og flersprogethedsdidaktik. Kurset rejser desuden spørgsmålet hvordan generativ kunstig intelligens og andre digitale ressourcer kan bruges til at udvikle elevernes interkulturelle og flersprogede kompetencer, til at fremme online interkulturel kommunikation og til at bygge bro mellem sproglig og faglig læring. Hvilket potentiale ligger der i disse digitale redskaber – og hvilke udfordringer? Kurset dykker ned i det hurtigt skiftende forskningslandskab inden for AI i uddannelsesmæssigt sammenhæng og

sætter fokus på spørgsmålet hvilke etiske overvejelser der forbindes med AI i sproguddannelserne, set både fra et elev- og lærerperspektiv.

Centralt i kurset står koblingen mellem teori og praksis. Kurset tager afsæt i data, der indsamles i løbet af kurset, og anvender teori til at udforske og forklare praksis og lader praksis udfordre og nuancere teori. Metodisk introducerer kurset til centrale kvalitative og kvantitative metoder indenfor feltet, herunder design-based research, etnografisk metode, kvalitative interviews og surveyundersøgelser. I løbet af kurset får de studerende mulighed for at udvikle læremidler og at arbejde med læremiddelanalyser samt at indsamle elev- eller underviserdata. Den indsamlede empiri analyseres bl.a. ved brug af kvalitative og kvantitative indholdsanalyser (NVivo) og basisstatistik. Kurset inkluderer derudover mulighed for et kortere praktikophold til indsamling af empiri, der behandles i relation til kursets indhold. 

Kurset henvender sig særligt til studerende, der planlægger en karriere inden for uddannelsessektoren, såvel den offentlige som den private. Kurset giver den studerende kompetencer til at undervise i gymnasiet, på læreruddannelsen samt inden for voksenundervisning, fx på sprogskole. Samtidig ruster kurset den studerende til en karriere inden for forlags- eller formidlingsbranchen, da der arbejdes med emner med relevans for fx læremiddeludvikling, samt for sprogpædagogisk konsulentarbejde.

Kursuslitteraturen uploades på Absalon

Holdundervisning med underviseroplæg, studenteroplæg og workshops
Kurset udbydes til alle kandidatstuderende på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, samt som KA-tilvalg for studerende fra andre institutter.
Det kan tages som en del af studiemønstret Fremmedsprogstilegnelse, kultur og didaktik eller som frit emnekursus.

Kurset kan ikke bruges til Fremmedsprogs- og kulturdidaktik på den gymnasierettet profil på KA på fransk, italiensk, spansk og tysk eller Foreign Language Acquisition/​Fremmedsprogstilegnelse på den gymnasierettet profil på engelsk KA.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Forberedelse (anslået)
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)