HFRBBPROFU Bachelorprojekt, fransk - forår

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Bachelor’s Project, french - spring

Kursusindhold

Den studerende skal under vejledning skrive en opgave på fransk om et afgrænset emne inden for sprogområdets sprog, historie, samfund, kultur eller litteratur og demonstrere indsigt i videnskabelige, teoretiske og metodemæssige tilgange til det valgte emne.

Målbeskrivelser

Der opnås færdighed i at:

 • gennemføre et projekt, der eksemplarisk bearbejder en afgrænset problemstilling inden for fransk sprog, litteratur eller historie og samfundsforhold 
 • redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teori og metode inden for tekst- og kulturanalyse i forhold til projektets problemstilling 
 • gennemføre en undersøgelse af fransksprogede tekster eller af kulturelle fænomener med enten et mere teoretisk-analytisk eller et mere praktisk-formidlingsmæssigt sigte 
 • begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets problemstilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig 
 • udtrykke sig klart på et syntaktisk korrekt og idiomatisk fransk og anvende relevante faglige begreber i overensstemmelse med videnskabelige krav og normer 
 • perspektivere projektarbejdets resultater i en bredere sammenhæng
 • sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé. 
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 409,5
 • I alt
 • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave på mellem 16-20 normalsider (skrevet på fransk) samt et resume på ½ normalside (skrevet på dansk).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse