HFRBBPROEU Bachelorprojekt, fransk, efterår

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Bachelor's project, french, fall

Kursusindhold

Den studerende skal under vejledning skrive en opgave på fransk om et afgrænset emne inden for sprogområdets sprog, historie, samfund, kultur eller litteratur og demonstrere indsigt i videnskabelige, teoretiske og metodemæssige tilgange til det valgte emne.

Målbeskrivelser

Der opnås færdighed i at:

 • gennemføre et projekt, der eksemplarisk bearbejder en afgrænset problemstilling inden for fransk sprog, litteratur eller historie og samfundsforhold 
 • redegøre for og anvende den valgte faglitteratur, teori og metode inden for tekst- og kulturanalyse i forhold til projektets problemstilling 
 • gennemføre en undersøgelse af fransksprogede tekster eller af kulturelle fænomener med enten et mere teoretisk-analytisk eller et mere praktisk-formidlingsmæssigt sigte 
 • begrunde og diskutere den valgte tilgang i forhold til projektets problemstilling, således at sammenhængen mellem problemstillingen og den valgte metode i hele fremstillingen er tydelig 
 • udtrykke sig klart på et syntaktisk korrekt og idiomatisk fransk og anvende relevante faglige begreber i overensstemmelse med videnskabelige krav og normer 
 • perspektivere projektarbejdets resultater i en bredere sammenhæng
 • sammenfatte bachelorprojektets indhold og resultater i et dækkende og præcist resumé. 

Individuelt for det enkelte projekt

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 409,5
 • I alt
 • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Fri hjemmeopgave på mellem 16-20 normalsider (skrevet på fransk) samt et resume på ½ normalside (skrevet på dansk).
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse