HFRB10271U Fransk - Sprog 2: sprog i et kontrastivt perspektiv (BASF)

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

French - Language 2: Language in a Contrastive Perspective (BASF)

Kursusindhold

Formået med kurset er, at deltagerne forbedrer deres kompetencer i grammatik, oversættelse fransk-dansk, og praktisk sprogbrug på fransk. Målet er også, at de studerende træner deres mundtlige og skriftlige sprogfærdighed. Kurset er opdelt i tre dele:

 • Grammatik (Jan Lindschouw): Vi bygger videre på færdighederne fra ”Fransk sprog og tekst”, idet hovedvægten ligger på brugen af de franske verbalformer (tempus, aspekt, modus, infinitte verbalformer) samt på substantivsyntagmers syntaks (brug af determinativer, placering af attributive adjektiver mv). Der skal afleveres 2 godkendte opgaver.
 • Oversættelse fransk-dansk (Jan Lindschouw). Vi arbejder både praktisk og teoretisk med oversættelse fra fransk til dansk. Der skal afleveres i alt 4 godkendte opgaver (2 oversættelser og 2 oversættelser med oversættelsesteoretisk kommentar).
 • Praktisk sprogbrug (Jean Ringon) : La pratique de la langue porte à la fois sur l'oral (compréhension et communication) et sur l'écrit (compréhension et expression). Cette pratique est faite à partir d'un travail sur des thèmes sociétaux, historiques, politiques, culturels et linguistiques. Ce socle nécessite une participation active au cours (Remise de 3 exercices au minimum - 2 oraux et 1 écrit)
 • Rasmussen, Jens & Lilian Stage: (1993 [1981]): ModerneFransk Grammatik. Schønberg, København.
 • Hendrup, Svend & Hans Peter Lund (1998 eller senere): Oversættelse fransk-dansk. Københavns Universitet. Købes i PubliKom (lokale 11A-0-02) på KUA2.
 • Diverse artikler om oversættelsesteori, der forefindes i kursusrum på Absalon.
Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 5 timer med opsyn.
Prøveform: Bunden skriftlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Den skriftlige prøves to dele (jf. Særlige bestemmelser) skal begge vurderes til bestået niveau for at bestå fagelementet.
Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviser.
Gruppebestemmelser: Prøven kan kun aflægges som individuel prøve.
Eksaminationssprog: Dansk i oversættelsen, fransk eller dansk i kommentarerne.
Krav til indstilling til eksamen

Grammatik: Der skal afleveres 2 godkendte opgaver.
Oversættelse fransk-dansk: 2 oversættelser og 2 oversættelser med oversættelsesteoretisk kommentar
Praktisk sprogbrug : Remise de 3 exercices au minimum - 2 oraux et 1 écrit.

Det samlede omfang af den aktive undervisningsdeltagelse må ikke
overstige 12 normalsider

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Reeksamen

Samme som ordinær.

Til prøven ved ikke-godkendt aktiv deltagelse tilføjes 1-2 ekstra spørgsmål

Kriterier for bedømmelse