HFMK03502U FM, Undersøgelsesdesign og empiriske metoder - Seminar A: Film, TV, og digitale billedfortællinger

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Research Design and Empirical Methods - Seminar A

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Filmvidenskab og Medievidenskab,2019

Kursusindhold

Seminaret vil i den første del af semestret køre parallelt med forelæsninger, så vi den ene undervisningsgang hver uge vil drøfte det stof, der præsenteres i forelæsningerne. Den anden undervisningsgang vil være fokuseret på emnespecifikke metodiske problemstillinger: vi vil se på, hvordan levende billedværker kan fungere som datakilder, hvor vi blandt andet vil udforske både kvalitativ og kvantitativ stilanalyse fra et metodisk synspunkt; se på forskellige traditioner for indholdsanalyse; og drøfte, om (og i givet fald hvordan) vi kan bruge film og tv-fiktion som kulturelle kilder, der belyser bredere sociale tendenser. Historiske metoder vil stå centralt. Med udgangspunkt i den innovative forskning, der bedrives inden for området New Cinema history, vil vi se på biografen som et socialt fænomen. Vi vil også se på, hvordan arkiver og andre kulturelle institutioner arbejder med digitale medier for at engagere brugere.

I løbet af semestret skal I gennemføre en empirisk undersøgelse, gerne i en gruppe, og på grundlag af den skrive en forskningsrapport, som afleveres som materiale for den mundtlige eksamen. Materialet afleveres normalt midt i december, og den mundtlige eksamen afholdes i januar. Derfor stiler vi efter, at I allerede ret tidligt i kursusforløbet kan få lagt jer fast på emnet for jeres empiriske undersøgelse. Eksempler kunne være: en mindre indholdsanalyse efter samme model som DFIs rapporter om mangfoldighed i dansk film; et erindringsstudie; en undersøgelse af en biograf eller en filmklub; en gennemgang af presseomtaler af bestemte værker, genrer, teknologier, eller tendenser; en kvantitativ stilanalyse af en mindre gruppe film; eller et perceptionspsykologisk eksperiment.

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

 

Viden om og forståelse af

 • kvalitative og kvantitative empiriske forskningsmetoders anvendelighed i besvarelsen af et givet forskningsspørgsmål
 • kvalitative og kvantitative metoders videnskabsteoretiske grundlag og forklaringskraft samt deres forankring i forskellige forskningstraditioner
 • mixed methods-strategier, inklusive brug af digitale it-værktøjer, disses komplekse samvirken, og hvordan de kan appliceres på forskellige film- og medievidenskabelige spørgsmål.

 

Færdigheder i at

 • udforme et forskningsspørgsmål og opbygge et komplekst, teoretisk forankret, undersøgelsesdesign, der nødvendiggør brug af flere empiriske metoder
 • bruge forskellige værktøjer til at indsamle og analysere såvel forskellige typer som mængder af data samt reflektere kritisk over de anvendte redskaber samt analysens resultater
 • fremlægge et undersøgelsesdesign og argumentere for de valgte metoder i både skriftlig og mundtlig form.

 

Kompetencer til at

 • vælge og kombinere de rette metodiske og teoretiske redskaber til at løse et forskningsspørgsmål
 • evaluere den valgte strategi og undersøgelsens anvendelighed og validitet i forhold til bestemte brugsfunktioner og –sammenhænge
 • tilrettelægge, gennemføre og fremlægge resultaterne af en empirisk undersøgelse forankret i film- og medievidenskabelig teori og metode.

De fælles forelæsninger benytter en grundbog i undersøgelsesdesigns og empiriske metoder. Seminarundervisningen fokuserer på akademiske tekster med relevans for de enkelte seminarspors fokus. Der undervises og læses tekster udelukkende eller hovedsageligt på engelsk.

Fælles forelæsninger og seminarer med holdundervisning, individuelle oplæg og gruppearbejde. I første halvdel fokuserer kurset på de grundlæggende stadier i forskningsdesigns, hvor forelæsninger og seminarer supplerer hinanden på ugebasis. Anden halvdel af semestret består primært af seminarer, hvor de studerende arbejder med deres egne selvstændige projekter i grupper.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 352,5
 • Seminar
 • 33
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af 2-3 godkendte mundtlige eller skriftlige øvelser stillet af seminar-underviseren (10-15 minutters oplæg eller 3-5 normalsider per aflevering).

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Se studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_ka.pdf

Kriterier for bedømmelse