HFMB10152U FM Projektorienteret forløb 30 ECTS, BA, FORÅR

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Academic Internship 30 ECTS

Uddannelse

Bachelortilvalg i Film- og Medievidenskab

Kursusindhold

I Projektorienteret forløb opnår den studerende viden om og erfaring med at anvende bacheloruddannelses faglige teorier og metoder.

 

FORLØBET ER SAMUNDERVIST (15 ECTS + 30 ECTS).

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:

Viden om og forståelse af

 • arbejdet i organisationer eller andre virksomheder

  interne og eksterne forhold af betydning for en organisation

 • en virksomhed eller organisations strategiske arbejde
 • at bruge akademiske kvalifikationer erhvervet på en BA-uddannelse i en praktisk organisatorisk kontekst
 • egne faglige muligheder i en erhvervsmæssig sammenhæng.

 

Færdigheder i at

 • anvende faglige teorier og metoder fra BA-uddannelsen i film- og medievidenskab i forhold til konkrete opgaver
 • anvende faglige teorier og analysemetoder fra BA-uddannelsen i film- og medievidenskab til at belyse konkrete arbejdssteder, organisationer og arbejdsgange
 • anvende organisationsteoretiske teorier til at belyse konkrete arbejdssteder og arbejdsgange.

 

Kompetencer til at

 • reflektere over konkrete arbejdsmæssige forhold på arbejdspladsen, herunder egen rolle og egne arbejdsopgaver
 • reflektere over egne karrieremuligheder og -perspektiver i relation til valg af kandidatuddannelse.

løse større akademiske arbejdsopgaver med relation til egen faglighed.

Den studerende opgiver 600 normalsider teoretisk/analytisk litteratur af relevans for praktikopholdet. Halvdelen af den opgivne litteratur skal være faglitteratur inden for film- og medievidenskab, den anden halvdel skal være relevant organisationsteoretisk litteratur. Pensum må indeholde litteratur, der har været opgivet til eksamen i andre af uddannelsens fagelementer. Pensum skal forhåndsgodkendes af eksaminator.

Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 600-650 timer.

Instituttets praktikkoordinator skal godkende en praktikkontrakt før praktikopholdet begyndes. Kontrakten findes her:

https:/​/​intranet.ku.dk/​filmogmedievidenskab_ka/​uddannelsensforloeb/​projektorienteretforloeb/​Sider/​default.aspx
Praktikopholdet skal mindst have et omfang, der svarer til 3 måneder på fuld tid. 

Praktikkontrakten skal afleveres underskrevet senest d. 15. januar på  

praktik_mef@hum.ku.dk

 

Kurset kan kun følges af studerende fra Film- og Medievidenskab.
30 ECTS:
Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 600-650 timer.
Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semesteret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviseren. Portfolien bedømmes ved eksamen som én samlet skriftlig aflevering.
Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision. Læs mere her: https:/​/​mef.ku.dk/​samarbejde/​praktik/​
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 219
 • Praktik
 • 600
 • I alt
 • 819
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
30 ECTS
Prøveform
Portfolio
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

Se  Eksamensdatoer - ”find tid og sted”. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Reeksamen

Se studieordning:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_batv

August

Se  Eksamensdatoer - ”find tid og sted”. 

Kriterier for bedømmelse