HFMB10041U FM Fiktionsteori og -analyse, tilvalg

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Fiction Theory and Analysis

Uddannelse

Bachelortilvalg i Film- og Medievidenskab 2019-ordningen

Kursusindhold

Kurset introducerer til centrale kvalitative og kvantitative metoder i film- og medievidenskaben. Igennem forløbet giver øvelser og opgaver den studerende mulighed for at arbejde praktisk med udvalgte kvalitative og kvantitative indsamlingsmetoder (interviews, spørgeskemaer, dokument- og arkivstudier, observation og eksperimenter) samt analytiske tilgange (tekstanalyse og statistik).

Samlet set belyser kurset grundlæggende metodologi med fokus på forskellene imellem kvalitative og kvantitative tilgange og de individuelle metoders styrker og svagheder, samt hvordan metoderne adskiller sig fra hinanden. Kurset lægger særlig vægt på at give den studerende en grundlæggende forståelse for, hvilken rolle metoder spiller i empiriske undersøgelser, og hvilke konsekvenser valget af metode har for, hvad man kan undersøge i praksis og konkludere i undersøgelser.

 

På kurset får den studerende viden om metodologi (særligt forskellene på kvalitative og kvantitative tilgange) samt kendskab til konkrete videnskabelige metoders formål og anvendelse. Den studerende får også praktisk erfaring med at indsamle og analysere empirisk materiale ved hjælp af udvalgte metoder. Samlet set giver kurset kompetencer i at udvælge passende metoder til konkrete forskningsspørgsmål og anvende udvalgte metoder korrekt til indsamlings- og analyseformål.

 

Igennem kurset laver de studerende små øvelser som en del af undervisningen samt obligatoriske øvelsesafleveringer med det formål at alle får et bredt kendskab til metoder inden for både kvalitative og kvantitative tilgange. I forlængelse af én af øvelserne udarbejder de studerende en mindre opgave i grupper, som udgør grundlaget for den mundtlige eksamen.

 

Målbeskrivelser

Kurset giver den studerende:

 

Viden om og forståelse af

 • centrale teoridannelser vedrørende fiktion med særligt henblik på audiovisuelle medier i lange, serielle og korte formater samt i computerspil
 • forholdet mellem stil, narration, genre og emotioner i en given kontekst samt disses indvirkning på tilskuerens fiktionsoplevelse
 • sociale, kulturelle og psykologiske aspekter af reception og brug af fiktion
 • typiske produktions-, distributions- og institutionsforhold for fiktionsgenrer, herunder digitaliseringens betydning og diskussioner om kunst og populærkultur
 • forskellige metoder og tilgange inden for fiktionsteori og –analyse, herunder kvalitative og kvantitative metoder og ændringer af disse som følge af digitalisering.

 

Færdigheder i at

 • analysere audiovisuelle fiktionsværker ud fra en selvvalgt teoretisk afgrænsning, metodisk tilgang og kontekst i spændet mellem kunst og populærkultur
 • karakterisere og fortolke forskellige fiktionsformer, herunder spillefilm, tv-serier og computerspil, men også forskellige korte formater på digitale platforme
 • analysere fortælleformer og genrer på tværs af og i samspil med forskellige medieplatforme
 • beskrive fremgangsmåden i og vurdere holdbarheden af analyser af bestemte fiktionsværker.

 

Kompetencer til at

 • omsætte teorier og begreber i en konkret og afgrænset analyse
 • vurdere bestemte fiktionsteoriers og analysemetoders styrker og svagheder i forhold til konkrete problemstillinger
 • formidle teoretisk-analytiske problemstillinger og indsigter vedrørende fiktion mundtligt og skriftligt.

Der læses såvel dansk som engelsk videnskabelig litteratur.

Holdundervisning med diskussion, individuelle oplæg og gruppearbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 84
 • Forberedelse (anslået)
 • 325,5
 • I alt
 • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Eksamenssprog er dansk - for detaljer, se studieordning
Krav til indstilling til eksamen

Den aktive undervisningsdeltagelse består af:

 • Mindst 75 % fremmøde.
 • 2-3 godkendte øvelser stillet af underviseren (10-15 minutters oplæg, 3-5 normalsider eller videoessay (produceret på eget udstyr) af 5-10 minutters varighed per aflevering). En af disse øvelser kan danne grundlag for hjemmeopgaven.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Juni

Se  Eksamensdatoer - ”find tid og sted”. Planen vil blive offentliggjort ved semesterstart.

Reeksamen

Link til studieordningen:

https://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/film_medievidenskab/film_og_medievidenskab_basf

August

Se  Eksamensdatoer - ”find tid og sted”. 

Kriterier for bedømmelse