HFIK13022U FILO Projektorienteret forløb 15 ECTS Forår

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Academic Internship 15 ECTS

Uddannelse

KA-Tilvalg 2022-ordning 

Kursusindhold

I Projektorienteret forløb opnår den studerende viden om og erfaring med at anvende kandidatuddannelsens faglige teorier og metoder.

Instituttets praktikkoordinator skal godkende en praktikkontrakt før praktikopholdet begyndes. Kontrakten findes på studieinformationssiderne:

https://kunet.ku.dk/studie/filosofi-ka/Sider/default.aspx

Praktikopholdet skal mindst have et omfang, der svarer til 3 måneder på fuld tid. 

Praktikkontrakten skal afleveres underskrevet senest d. 15. januar på  

praktik_mef@hum.ku.dk

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
• arbejdet i organisationer eller andre virksomheder.
• interne og eksterne forhold af betydning for en organisation.
• en virksomhed eller organisations strategiske arbejde.
• at bruge akademiske kvalifikationer erhvervet på en KA-uddannelse i filosofi i en praktisk organisatorisk kontekst.
• egne faglige muligheder i en erhvervsmæssig sammenhæng.
Færdigheder i at
• anvende KA-uddannelsen i filosofis faglige teorier og metoder i for-hold til konkrete, mindre arbejdsopgaver.
• anvende KA-uddannelsen i filosofis faglige teorier og analysemetoder til at belyse konkrete arbejdssteder, organisationer og arbejdsgange.
Kompetencer til at
• reflektere over konkrete arbejdsmæssige forhold på arbejdspladsen, herunder egen rolle og egne arbejdsopgaver.
• reflektere over egne karrieremuligheder og -perspektiver i relation til bl.a. valg af specialeemne og faglig specialisering.
• løse mindre akademiske arbejdsopgaver med relation til egen faglig-hed.

Kurset kan kun følges af studerende fra Filosofi
Kurset kan kun følges af studerende fra Filosofi
Seminar og individuel vejledning i forbindelse med udarbejdelse af portfolio. Deltagelse på arbejdsstedet i et omfang på 375-400 timer.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 34,5
  • Praktik
  • 375
  • I alt
  • 409,5
Individuel
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Portfolien består af 4 bundne opgaver:
• Præsentation af praktiksted/virksomhed (1-2 normalsider)
• Organisations- og strategianalyse af virksomheden (3-4 normalsider)
• Analyse af udviklingsmuligheder i virksomheden (3-4 normalsider)
• Refleksion over faglighed i praksis og i lyset af egne karriereplaner (4-5 normalsider)
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur