HFIK13011U FILO Projektorienteret forløb, KA-tilvalg i filosofi, 15 ECTS

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

FILO Academic Internship

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Filosofi, 2019-ordningen:

Projektorienteret forløb:  HFIK13011E

 

Kursusindhold

I Projektorienteret forløb opnår den studerende viden om og erfaring med at anvende kandidatuddannelsen i filosofis faglige teorier og metoder.

Den studerende opgiver teoretisk/analytisk litteratur af relevans for praktikopholdet. Halvdelen af den opgivne litteratur skal være faglitteratur inden for filosofi, den anden halvdel skal være relevant organisationsteoretisk litteratur. Se yderligere pensumbestemmelser i studieordning for kandidattilvalg i filosofi 2019.

Projektorienteret forløb i filosofi udbydes kun til studerende, der har grundfag i filosofi.
omfang på 374-400 timer (15 ECTS) eller 600-650 timer (30 ECTS).
Der gives feedback på de opgaver, der afleveres til den af underviseren fastsatte frist i løbet af semesteret. Feedbacken kan bestå i individuel og/eller kollektiv feedback fra underviseren. Portfolien bedømmes ved eksamen som én samlet skriftlig aflevering.
Forud for det projektorienterede forløb indgås en skriftlig praktikkontrakt mellem den studerende og arbejdsstedet. Aftalen skal, inden det projektorienterede forløb påbegyndes, være godkendt af studienævnet eller af en af det bemyndiget person. Af aftalen skal fremgå, at arbejdsstedet og den studerende agter at leve op til bestemmelserne vedrørende opholdets varighed, arbejdsopgavernes karakter og supervision. Læs mere her: https:/​/​mef.ku.dk/​samarbejde/​praktik/​
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse (anslået)
  • 34,5
  • Praktik
  • 375
  • I alt
  • 409,5
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Kriterier for bedømmelse