HFIK00004U FILO Anvendt filosofi

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Applied Philosophy

Uddannelse

KA-Filosofi 2022-ordning, KA-tilvalg filosofi 2022-ordning. 

Kursusindhold

Oplyses senere 

Målbeskrivelser

Ved prøven kan den studerende demonstrere:
Viden om og forståelse af
• paradigmatiske former for anvendt filosofi og deres metodologiske forudsætninger.
• filosofiske teoridannelse og deres betydning for et afgrænset empirisk område. Indsigt i den filosofiske teoridannelse er opnået gennem læs-ning af tekster inden for praktisk filosofi, filosofihistorie (-1900) og fænomenologi.
Færdigheder i at
• afgrænse et empirisk område i anvendt filosofi
• anvende filosofisk teoridannelsen på et afgrænset empirisk område, herunder anvendelse af filosofisk teoridannelse med henblik på udvik-ling af løsningsforslag, anbefalinger, udredninger mm.
• gennemføre en bibliografisk søgning på databaser, der giver adgang til opdateret, international forskningslitteratur, som er relevant i for-hold til det valgte område.
Kompetencer til at
• Gennemføre en faglig analyse og diskussion af en filosofisk problem-stilling behandlet i pensum, samt at udvikle løsningsforslag og vur-dere deres styrker og svagheder.

Undervisningen består af forelæsninger eller holdundervisning, eller en kom-bination af disse, mundtlige øvelser og gruppediskussioner.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 52
  • Forberedelse (anslået)
  • 248
  • Eksamen
  • 109,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Prøveform: Portfolio.
Omfang: 11-15 normalsider.