HFIK00003U FILO Viden, videnskab og teknologi

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Knowledge, Science, and Technology

Uddannelse

KA-filosofi 2022-ordning, KA-Tilvalg filosofi 2022-ordning

Kursusindhold

Oplyses senere 

Målbeskrivelser

Viden om og forståelse af
• emnerne viden, videnskab og teknologi opnået gennem læsning af tekster inden for filosofihistorie (-1900), teoretisk filosofi og fænome-nologi.
Færdigheder i at
• afgrænse og behandle en filosofisk problemstilling med anvendelse af de faglige standarder, der gælder inden for filosofihistorie (-1900), te-oretisk filosofi og fænomenologi
• gennemføre en bibliografisk søgning på databaser, der giver adgang til opdateret, international forskningslitteratur, som er relevant i for-hold til den valgte problemstilling
• strukturere en drøftelse af den valgte problemstilling i et klart sprog og med beherskelse af fagets referenceteknik.
Kompetencer til at
• Gennemføre en faglig analyse og diskussion af en filosofisk problem-stilling behandlet i pensum, samt at udvikle løsningsforslag og vur-dere deres styrker og svagheder.

Undervisningen består af forelæsninger eller holdundervisning, eller en kombination af disse, mundtlige øvelser og gruppediskussioner.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 52
  • Forberedelse (anslået)
  • 248
  • Eksamen
  • 109,5
  • I alt
  • 409,5
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøveformsdetaljer
Prøveform: Portfolio.
Omfang: 11-15 normalsider.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur