HFIB02011U Kognitionsvidenskabens filosofi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Philosophy of Cognitive Science

Uddannelse

bacheloruddannelsen i kognitions- og datavidenskab

Kursusindhold

Kursusindhold Kurset giver studerende redskaber til kritisk at forholde sig til filosofiske antagelser, som ligger til grund for klassisk og aktuel kognitionsvidenskab med særligt fokus på hjernen som en informationsforarbejdende mekanisme. Studerende introduceres til klassiske og nyere debatter i bevidsthedsfilosofi og filosofisk psykologi. Der vil blive lagt særligt vægt på problemstillinger i bevidsthedsfilosofi og filosofisk psykologi som er særligt relevante for kognitionspsykologi, neurovidenskab, samt nyere modeller for machine learning og kunstig intelligens.

Undervisning på dansk og engelsk

Målbeskrivelser

Kognitionsvidenskabens filosofi

 

Målbeskrivelser
Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 

Viden

 • redegøre for udvalgte kernebegreber (fx mental kausalitet, intentionalitet og bevidsthed) og positioner (fx behaviorisme, identitetsteori og funktionalisme) i bevidsthedsfilosofi
 • redegøre for teorier og diskussioner om kognitiv arkitektur
 • redegøre for teoretiske positioner i aktuel filosofi for kognitionsvidenskab, fx om informationsforarbejdende mekanismer, kunstig intelligens og mental repræsentation

Færdigheder

 • identificere filosofiske forudsætninger for diskussioner af og påstande om fx maskin-intelligens/​intentionalitet, maskin-bevidsthed og simulering
 • analysere filosofiske antagelser, som ligger til grund fremherskende teoretiske positioner i aktuel kognitionsvidenskab

Kompetencer

 • præsentere og argumentere for positioner og modeller inden for kognitionsvidenskabens filosofi overfor både fagfilosoffer og ikke-fagfilosoffer
 • skriftligt fremstille udvalgte problemstillinger, positioner og argumenter på en sammenhængende og logisk konsistent måde indenfor kognitionsvidenskabens filosofi.
Undervisningen består af forelæsninger og seminarhold
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 164
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamen
• Prøveform: Bunden mundtlig prøve med forberedelse.
• Prøveformsdetaljer: Gruppeprøvebestemmelse: Prøve kan kun aflægges som individuel prøve. Omfang: Mundtlig prøve: 30 minutter inklusiv votering. Der gives 30 minutters forberedelse.
• Krav til indstilling til eksamen: Det er en forudsætning for at kunne gå til eksamen at den studerende har fået godkendt aktiv undervisningsdeltagelse af underviseren. Den aktive undervisningsdeltagelse består af: Godkendt mindst 5 ud af 6 stillede øvelser/opgaver med et omfang på 1½-3 normalsider hver. Øvelser/opgaver skal udfærdiges enkeltvis eller i grupper efter underviserens nærmere anvisninger. Hvis en øvelse/opgave ikke godkendes, har den/de studerende 1 uge fra tilbageleveringsdato til at indlevere en forbedret version. Der gives kun ét revideringsforsøg.
• Hjælpemidler: Alle hjælpemidler må bruges i forberedelsen, men til selve eksaminationen må kun medbringes 1 normalside pr. eksamensspørgsmål samt noter udarbejdet i forberedelsen.
• Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen.
• Censurform: Intern.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

november

Reeksamen

Som ordinær prøve

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen