HFIB02001U Videnskab og samfund

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Science and Society

Uddannelse

bacheloruddannelsen i kognitions- og datavidenskab

Kursusindhold

Kursusindhold Kurset introducerer til fagets videnskabsfilosofiske og videnskabsetiske problemstillinger, diskussioner og litteratur. I den videnskabsfilosofiske del introducerer kurset til nyere filosofiske teorier om forklaring, kausal modellering, eksperimenter og evidens i empiriske videnskaber. I den videnskabsetiske del introducerer kurset til grundlæggende normativ etiske teorier. Særligt fokuserer kurset på problemstillinger inden for området af kognitions- og datavidenskab, fx fairness, privathed, explainable AI og super intelligent AI. Kurset introducerer endvidere til god videnskabelig praksis og forskningsetik.

 

Underisning på dansk og engelsk. 

Målbeskrivelser

Videnskab og Samfund

 

Målbeskrivelser
Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 

Viden

 • redegøre for udvalgte positioner inden for videnskabsfilosofi i relation til forklaring, kausalitet og evidens
 • beskrive videnskabelige processer i adfærdsvidenskabelige fag gennem hele spektret fra grundforskning til anvendelsesorienteret forskning
 • redegøre for etiske teorier og problemstillinger i forbindelse med udførelse af humanforsøg, privatheds problematikker i forbindelse med big data, fairness problematikker i forbindelse med machine learning algoritmer, herunder problemstillinger om forståelighed/​explainability

Færdigheder

 • begrunde valg af forskningsdesign i relation til teorier om kausalitet og evidens
 • analysere styrker og svagheder ved forskellige forskningsdesign og -metoder
 • identificere etiske og samfundsmæssige problemstillinger i relation til adfærdsvidenskab og datavidenskab

Kompetencer

 • begrunde, evaluere og diskutere grundlæggende filosofiske antagelser bag valg af forskningsdesign, analysemetode, modelvalg og teori
 • vurdere forskellige risikoscenarier og evaluere god videnskabelig praksis.

 

750 normalsider obligatorisk litteratur

Undervisningen består af forelæsninger og seminarhold.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 160
 • Seminar
 • 14
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamen
• Prøveform: Skriftlig bunden stedprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
• Prøveformsdetaljer: Gruppeprøvebestemmelse: Individuel. Omfang: Stedprøven varer 4 timer.
• Krav til indstilling til eksamen: Den aktive undervisningsdeltagelse består af: Mindst 5 godkendte ud af 6 stillede øvelser/opgaver med et omfang på 2-3 normalsider hver. Øvelser/opgaver skal udfærdiges enkeltvis eller i grupper efter underviserens nærmere anvisninger. Hvis en øvelse/opgave ikke godkendes, har den/de studerende 1 uge fra tilbageleveringsdato til at indlevere en forbedret version. Der gives kun ét revideringsforsøg. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
• Hjælpemidler: Ingen.
• Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen.
• Censurform: Intern ved én bedømmer.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Januar 

Reeksamen

Reeksamen som ordinær prøve

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen